Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0011(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0029/2015

Внесени текстове :

A8-0029/2015

Разисквания :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0258

Протокол
Вторник, 7 юли 2015 г. - Страсбург

12. Резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Antonio Tajani (докладчик по становището на комисията ITRE), Peter Liese, от името на групата PPE, Matthias Groote, от името на групата S&D, Ian Duncan, от името на групата ECR, José Inácio Faria, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fredrick Federley, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš и Massimo Paolucci.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказа се Daciana Octavia Sârbu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić и João Ferreira.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Ivo Belet.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.7 от протокола от 8.7.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност