Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0011(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2015

Ingivna texter :

A8-0029/2015

Debatter :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0258

Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg

12. Marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Antonio Tajani (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Peter Liese för PPE-gruppen, Matthias Groote för S&D-gruppen, Ian Duncan för ECR-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fredrick Federley, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš och Massimo Paolucci.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Daciana Octavia Sârbu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić och João Ferreira.

Talare: Miguel Arias Cañete och Ivo Belet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.7 i protokollet av den 8.7.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy