Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Επανεξέταση των δράσεων της λετονικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Michelle Jakobsen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 - Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4/2015: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Ιταλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.9.Παράταση της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (ψηφοφορία)
  
5.10.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (ψηφοφορία)
  
5.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 - Αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων (ψηφοφορία)
  
5.12.Eπανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα (ψηφοφορία)
  
5.13.Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ψηφοφορία)
  
5.14.Ο τομέας των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (συζήτηση)
 10.Ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ***I (συζήτηση)
 11.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 12.Θέσπιση και λειτουργία αποθεματικού για την σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκππομπής αερίων θερμοκηπίου και τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ***I (συζήτηση)
 13.Προϋπολογισμός 2016 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (συζήτηση)
 15.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * - Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση (συζήτηση)
 16.Διεθνής Διάσκεψη των ΗΕ σχετικά με τη Χρηματοδότηση για την Ανάπτυξη (13-16 Ιουλίου 2015) - Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (256 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (895 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (248 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (19 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (51 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (327 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (427 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (974 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου