Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 7 juli 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Balans van het Letse voorzitterschap (debat)
 4.Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Bettina Michelle Jakobsen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Handhaving van de rechten die de Unie ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Vangstmogelijkheden in de wateren van de EU voor vissersvaartuigen die de vlag van Venezuela voeren voor de kust van Frans-Guyana *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2015: overschot van 2014 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2015: terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor Roemenië, Bulgarije en Italië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU: overstromingen in Roemenië, Bulgarije en Italië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.8.Invoering van multimodale geïntegreerde ticketing in Europa (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.9.Verlenging van de ambtstermijn van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (stemming)
  
5.10.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015: Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) (stemming)
  
5.11.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015: ingaan op migratiedruk (stemming)
  
5.12.Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket (stemming)
  
5.13.De externe impact van het handels- en investeringsbeleid van de EU op publiek-private initiatieven (stemming)
  
5.14.De fruit- en groentesector na de hervorming van 2007 (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (debat)
 10.Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I (debat)
 11.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 12.Marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ***I (debat)
 13.Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog (debat)
 14.Europese veiligheidsagenda (debat)
 15.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * - Initiatief voor groene werkgelegenheid (debat)
 16.Internationale VN-conferentie over de financiering van ontwikkelingshulp (13-16 juli 2015) - Belastingontwijking en belastingontduiking als problemen in ontwikkelingslanden (debat)
 17.Samenstelling fracties
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (231 kb) Presentielijst (65 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (895 kb) 
 
Notulen (215 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (19 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (49 kb) 
 
Notulen (296 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (311 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (976 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid