Показалец 
Протокол
PDF 320kWORD 241k
Вторник, 7 юли 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Преглед на латвийското председателство (разискване)
 4.Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Назначаване на член на Сметната палата - Бетина Мишел Якобсен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Упражняване от Съюзa на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Защита срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Предоставяне на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни съдове, плаващи под знамето на Венецуела, в близост до бреговете на Френска Гвиана *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Проект на коригиращ бюджет № 3/2015: излишък от финансовата 2014 година (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Проект на коригиращ бюджет № 4/2015: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за Румъния, България и Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Румъния, България и Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.8.Мултимодална интегрирана продажба на билети в Европа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.9.Продължаване на мандата на Специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (гласуване)
  
5.10.Проект на коригиращ бюджет № 1/2015: Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) (гласуване)
  
5.11.Проект на коригиращ бюджет № 5/2015: отговор на миграционния натиск (гласуване)
  
5.12.Преглед на прилагането на законодателния пакет за млякото и млечните продукти (гласуване)
  
5.13.Външно отражение на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите в публично-частни партньорства (гласуване)
  
5.14.Секторът на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 г. (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (разискване)
 10.Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (разискване)
 11.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 12.Резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове ***I (разискване)
 13.Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранната среща (разискване)
 14.Европейска програма за сигурност (разискване)
 15.Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта * - Инициатива за зелена заетост (разискване)
 16.Международна конференция на ООН за финансиране на развитието (13-16 юли 2015 г.) - Избягването и укриването на данъци като предизвикателства в развиващите се страни (разискване)
 17.Състав на политическите групи
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 .Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата - Бетина Мишел Якобсен
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите (2015/2756(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите (B8-0689/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Marco Zanni, от името на групата EFDD, относно камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите (B8-0691/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski и Raffaele Fitto, от името на групата ECR, относно камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите (B8-0693/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via и Roberta Metsola, от името на групата PPE, относно камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите (B8-0695/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo и Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, относно камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите (B8-0697/2015);

- Cecilia Wikström, Филиз Хюсменова, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Илхан Кючюк, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Неджми Али, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder и Philippe De Backer, от името на групата ALDE, относно камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите (B8-0698/2015);

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, относно камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите (B8-0701/2015).

II.   Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума (2015/2757(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно Демократична република Конго, и по-специално случаят с Ив Маквамбала и Фред Баума (B8-0690/2015);

- Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума (B8-0692/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek и Raffaele Fitto, от името на групата ECR, относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума (B8-0694/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Мария Габриел, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola и Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума (B8-0696/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Kostadinka Kuneva и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума (B8-0699/2015);

- Javier Nart, Илхан Кючюк, Pavel Telička, Antanas Guoga, Филиз Хюсменова, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Неджми Али, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder и Philippe De Backer, от името на групата ALDE, относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума (B8-0700/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума (B8-0702/2015).

III.   Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб (2015/2758(RSP))

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб (B8-0703/2015);

- Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб (B8-0704/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб (B8-0705/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini и Anna Záborská, от името на групата PPE, относно Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб (B8-0706/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo и Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, относно Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб (B8-0708/2015);

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Филиз Хюсменова, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Неджми Али, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder и Philippe De Backer, от името на групата ALDE, относно Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб (B8-0710/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella и Julie Ward, от името на групата S&D, относно Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб (B8-0712/2015).

IV.   Положението на двама християнски пастори в Судан (2015/2766(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ангел Джамбазки и Beatrix von Storch, от името на групата ECR, относно положението на двама християнски пастори в Судан (B8-0707/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата Verts/ALE, относно положението на двама християнски пастори в Судан (B8-0709/2015);

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Anna Záborská, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Roberta Metsola и Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, относно положението на двама християнски пастори в Судан (B8-0711/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos и Miguel Urbán Crespo, относно Судан, смъртното наказание, наложено на двама християнски пастори при упражняването на тяхната вяра (B8-0713/2015);

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Илхан Кючюк, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Филиз Хюсменова, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Неджми Али, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck и Hannu Takkula, от името на групата ALDE, относно Судан: "положението на двама християнски пастори" (B8-0714/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Jeppe Kofod, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, Javi López, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, относно положението на двама християнски пастори в Судан (B8-0715/2015).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Преглед на латвийското председателство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на латвийското председателство (2015/2717(RSP))

Laimdota Straujuma (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Paul Nuttall, от името на групата EFDD, Gianluca Buonanno, от името на групата ENF, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Laimdota Straujuma.

Разискването приключи.

Изказа се Emmanouil Glezos.


4. Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (разискване)

Доклад, съдържащ препоръки на Европейския парламент до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите [2014/2228(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Francisco José Millán Mon (докладчик по становището на комисията AFET), Arne Lietz (докладчик по становището на комисията DEVE), Jeppe Kofod (докладчик по становището на комисията ECON), Marian Harkin (докладчик по становището на комисията EMPL), Bart Staes (докладчик по становището на комисията ENVI), Jerzy Buzek (докладчик по становището на комисията ITRE), Dita Charanzová (докладчик по становището на комисията IMCO), Wim van de Camp (докладчик по становището на комисията TRAN), Paolo De Castro и James Nicholson (докладчици по становището на комисията AGRI), Helga Trüpel (докладчик по становището на комисията CULT), Dietmar Köster (докладчик по становището на комисията JURI), Esteban González Pons (докладчик по становището на комисията AFCO), Jarosław Wałęsa (докладчик по становището на комисията PETI), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Matt Carthy, относно организацията на дебата (председателят припомни приложимата процедура), Emma McClarkin, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Marine Le Pen, от името на групата ENF, и Zoltán Balczó, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Андрей Ковачев, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi и Bendt Bendtsen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Bernd Lange.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.1 от протокола от 8.7.2015 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Syed Kamall и Glenis Willmott по повод на десетгодишнината от атентатите, извършени на 7 юли 2005 г. в Лондон.

Изказа се Marine Le Pen относно разпределението на местата в пленарната зала (председателят посочи, че въпросът е разгледан в рамките на Председателския съвет).

Изказа се Jonathan Arnott, който възрази срещу неприлагането на процедурата "син картон" в рамките на дебата от тази сутрин относно трансатлантическото партньорство (председателят припомни, че прилагането на тази процедура не е задължително).

Изказа се Fabio Massimo Castaldo, за да протестира срещу наличието на някои политически символи в сградите на Парламента.

Изказа се Gerard Batten, който се върна на въпроса за атентатите в Лондон от 7 юли 2005 г. и поиска запазването на едноминутно мълчание.

Изказа се Elmar Brok.

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Назначаване на член на Сметната палата - Бетина Мишел Якобсен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно назначаването на Бетина Мишел Якобсен за член на Сметната палата [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(Тайно гласуване)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Igor Šoltes (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0239)

Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 7.7.2015 г).


5.2. Упражняване от Съюзa на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране на упражняването от Съюза на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (кодифициран текст) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0240)


5.3. Защита срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето (кодифициран текст) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0241)


5.4. Предоставяне на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни съдове, плаващи под знамето на Венецуела, в близост до бреговете на Френска Гвиана *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за одобряване от името на Европейския съюз на декларация относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни съдове, плаващи под знамето на Боливарска република Венецуела, в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0195/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

João Ferreira (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Парламентът даде своето одобрение за приемането на декларацията.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0242)


5.5. Проект на коригиращ бюджет № 3/2015: излишък от финансовата 2014 година (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 3/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година - записване в бюджета на излишъка от финансовата 2014 година [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0243)


5.6. Проект на коригиращ бюджет № 4/2015: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за Румъния, България и Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 4/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за Румъния, България и Италия [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0244)


5.7. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Румъния, България и Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (за наводнения в Румъния, България и Италия) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0245)


5.8. Мултимодална интегрирана продажба на билети в Европа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно мултимодалната интегрирана продажба на билети в Европа [2014/2244(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2015)0246)


5.9. Продължаване на мандата на Специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (гласуване)

Продължаване на мандата на Специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (член 197 от правилника)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

Счита се за прието без гласуване.


5.10. Проект на коригиращ бюджет № 1/2015: Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 1/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III - Комисия, придружаващ предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за стратегически инвестиции, и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2015)0247)


5.11. Проект на коригиращ бюджет № 5/2015: отговор на миграционния натиск (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 5/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година - отговор на миграционния натиск [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2015)0248)


5.12. Преглед на прилагането на законодателния пакет за млякото и млечните продукти (гласуване)

Доклад относно перспективите за млекопреработвателната промишленост на ЕС - Преглед на прилагането на законодателния пакет за млякото и млечните продукти [2014/2146(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: James Nicholson (A8-0187/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2015)0249)

Изказвания

Lidia Senra Rodríguez, преди гласуването.


5.13. Външно отражение на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите в публично-частни партньорства (гласуване)

Доклад относно външното отражение на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите върху публично-частните инициативи в държавите извън ЕС [2014/2233(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

Изказа се Teresa Jiménez-Becerril Barrio, за да поиска да се запази едноминутно мълчание в памет на жертвите на тероризма в Европа.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата GUE/NGL)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисията INTA)

приема се (P7_TA(2015)0250)


5.14. Секторът на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 г. (гласуване)

Доклад относно сектора на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 г. [2014/2147(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2015)0251)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Dieter-Lebrecht Koch - A8-0183/2015
Deirdre Clune, Ruža Tomašić, Jill Seymour, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke и Lucy Anderson

Доклад James Nicholson - A8-0187/2015
Marian Harkin, Estefanía Torres Martínez, Deirdre Clune, Franc Bogovič, Момчил Неков и Andrejs Mamikins

Доклад Jan Zahradil - A8-0182/2015
Andrejs Mamikins и Bill Etheridge

Доклад Nuno Melo - A8-0170/2015
Franc Bogovič и Момчил Неков.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.45 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


9. Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: József Szájer, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Vicky Ford, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, Lorenzo Fontana, от името на групата ENF, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

Изказа се Frans Timmermans.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.5 от протокола от 9.7.2015 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

10. Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Olle Ludvigsson (докладчик по становището на комисията ECON), Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Morten Messerschmidt, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Steeve Briois, от името на групата ENF, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, която отказа да отговори на въпрос "синя карта" на Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda и Victor Negrescu.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Bendt Bendtsen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jeppe Kofod, Paul Tang, Георги Пирински, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes и Anneliese Dodds.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly и Notis Marias.

Изказаха се: Věra Jourová и Sergio Gaetano Cofferati.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 8.7.2015 г.


11. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P6_TA(2008)0030(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 6 от протокола от 6.7.2015 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП (член 231, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се счита за приета.


12. Резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Antonio Tajani (докладчик по становището на комисията ITRE), Peter Liese, от името на групата PPE, Matthias Groote, от името на групата S&D, Ian Duncan, от името на групата ECR, José Inácio Faria, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fredrick Federley, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš и Massimo Paolucci.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказа се Daciana Octavia Sârbu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić и João Ferreira.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Ivo Belet.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.7 от протокола от 8.7.2015 г.


13. Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранната среща (разискване)

Доклад относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2016 г. [2015/2074(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

José Manuel Fernandes представи доклада.

Изказа се Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Arne Lietz (докладчик по становището на комисията DEVE), Deirdre Clune (докладчик по становището на комисията EMPL), Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията ENVI), Anneleen Van Bossuyt (докладчик по становището на комисията ITRE), Ildikó Gáll-Pelcz (докладчик по становището на комисията IMCO), Maria Spyraki (докладчик по становището на комисията REGI), Jean-Paul Denanot (докладчик по становището на комисията AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Barbara Matera (докладчик по становището на комисията FEMM), Reimer Böge, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Неджми Али, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Sophie Montel, от името на групата ENF, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp и Alain Cadec (докладчик по становището на комисията РECH).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Новаков, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и José Manuel Fernandes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.12 от протокола от 8.7.2015 г.

°
° ° °

Председателят съобщи, съгласно член 190, параграф 1 от правилника, че групата S&D ще представи утре сутрин искане за доклад във връзка с разискването относно ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (точка 71 от дневния ред).


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

14. Европейска програма за сигурност (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000064/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Европейска програма за сигурност (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000065/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Европейска програма за сигурност (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Claude Moraes разви въпросите.

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Monika Hohlmeier, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ангел Джамбазки, Carlos Coelho, Monica Macovei и Jeroen Lenaers.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai и Илхан Кючюк.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Nicolas Schmit.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.4 от протокола от 9.7.2015 г.


15. Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта * - Инициатива за зелена заетост (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоките за политиката на държавите членки в областта на заетостта [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Laura Agea (A8-0205/2015)

Доклад относно инициативата за зелена заетост: оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места [2014/2238(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea и Jean Lambert представиха докладите.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Eleonora Evi (докладчик по становището на комисията ENVI), Monika Vana (докладчик по становището на комисията FEMM), Georges Bach, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Jane Collins, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon и Guillaume Balas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke и Davor Škrlec.

Изказаха се: Marianne Thyssen, Laura Agea и Jean Lambert.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.10 от протокола от 8.7.2015 г и точка 4.13 от протокола от 8.7.2015 г.


16. Международна конференция на ООН за финансиране на развитието (13-16 юли 2015 г.) - Избягването и укриването на данъци като предизвикателства в развиващите се страни (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Международна конференция на ООН за финансиране на развитието (13-16 юли 2015 г.) (2015/2725(RSP))

Доклад относно избягването и укриването на данъци като предизвикателства за управлението, социалната закрила и развитието в развиващите се страни [2015/2058(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Elly Schlein (A8-0184/2015)

Elly Schlein представи доклада.

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Neven Mimica (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Hugues Bayet (докладчик по становището на комисията ECON), Paul Rübig, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Davor Ivo Stier, Pedro Silva Pereira, Heidi Hautala, Nathan Gill, Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Joachim Zeller и Arne Lietz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Neven Mimica, Nicolas Schmit и Elly Schlein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.14 от протокола от 8.7.2015 г.


17. Състав на политическите групи

Remo Sernagiotto вече не е член на групата PPE и се присъедини към групата ECR, считано от 7 юли 2015 г.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 563.528/OJME).


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.15 ч.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

генерален секретар

заместник-председател


Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата - Бетина Мишел Якобсен

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Правна информация - Политика за поверителност