Seznam 
Zápis
PDF 296kWORD 231k
Úterý, 7. července 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Hodnocení lotyšského předsednictví (rozprava)
 4.Jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Jmenování členky Účetního dvora – Bettina Michelle Jakobsen (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Výkon práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Ochrana proti cenám působícím újmu v loďařství ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.4.Rybolovná práva ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod venezuelskou vlajkou při pobřeží Francouzské Guyany *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.5.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2014 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.6.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2015: uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU pro Rumunsko, Bulharsko a Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.7.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: povodně v Rumunsku, Bulharsku a Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.8.Zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.9.Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro rozhodnutí o daňovém režimu a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (hlasování)
  5.10.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické investice (EFSI) (hlasování)
  5.11.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2015: reakce na migrační tlaky (hlasování)
  5.12.Přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků (hlasování)
  5.13.Vnější dopad politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru (hlasování)
  5.14.Odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007 (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (rozprava)
 10.Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I (rozprava)
 11.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 12.Rezerva tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I (rozprava)
 13.Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání (rozprava)
 14.Evropský program pro bezpečnost (rozprava)
 15.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * – Iniciativa zelené zaměstnanosti (rozprava)
 16.Mezinárodní konference OSN o financování rozvoje (13.–16. července 2015) – Vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky v rozvojových zemích (rozprava)
 17.Členství v politických skupinách
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 .Příloha 1 – Jmenování členky Účetního dvora – Bettina Michelle Jakobsen
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 7. ČERVENCE 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Návrh kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech (2015/2756(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o návrhu kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech (B8-0689/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Marco Zanni za skupinu EFDD o návrhu kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech (B8-0691/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski a Raffaele Fitto za skupinu ECR o návrhu kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech (B8-0693/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via a Roberta Metsola za skupinu PPE o návrhu kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech (B8-0695/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo a Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL o návrhu kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech (B8-0697/2015);

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder a Philippe De Backer za skupinu ALDE o návrhu kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech (B8-0698/2015);

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o návrhu kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech (B8-0701/2015).

II.   Demokratická republika Kongo (DRC), zejména případ dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy (2015/2757(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o Demokratické republice Kongo (DRC), zejména případu dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy (B8-0690/2015);

- Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o Demokratické republice Kongo (DRC), zejména případu dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy (B8-0692/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek a Raffaele Fitto za skupinu ECR o Demokratické republice Kongo (DRC), zejména případu dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy (B8-0694/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola a Elisabetta Gardini za skupinu PPE o Demokratické republice Kongo (DRC), zejména případu dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy (B8-0696/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o Demokratické republice Kongo (DRC), zejména případu dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy (B8-0699/2015);

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder a Philippe De Backer za skupinu ALDE o Demokratické republice Kongo (DRC), zejména případu dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy (B8-0700/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o Demokratické republice Kongo (DRC), zejména případu dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy (B8-0702/2015).

III.   Bahrajn, zejména případ Nabíla Radžába (2015/2758(RSP))

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0703/2015);

- Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0704/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto a Branislav Škripek za skupinu ECR o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0705/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini a Anna Záborská za skupinu PPE o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0706/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo a Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0708/2015);

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder a Philippe De Backer za skupinu ALDE o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0710/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella a Julie Ward za skupinu S&D o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0712/2015).

IV.   Situace dvou křesťanských pastorů v Súdánu (2015/2766(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki a Beatrix von Storch za skupinu ECR o situaci dvou křesťanských pastorů v Súdánu (B8-0707/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu Verts/ALE o situaci dvou křesťanských pastorů v Súdánu (B8-0709/2015);

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Anna Záborská, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Roberta Metsola a Elisabetta Gardini za skupinu PPE o situaci dvou křesťanských pastorů v Súdánu (B8-0711/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Miguel Urbán Crespo o Súdánu a trestu smrti pro dva křesťanské pastory z důvodu výkonu jejich poslání (B8-0713/2015);

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck a Hannu Takkula za skupinu ALDE o situaci dvou křesťanských pastorů v Súdánu (B8-0714/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Jeppe Kofod, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, Javi López, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o situaci dvou křesťanských pastorů v Súdánu (B8-0715/2015).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Hodnocení lotyšského předsednictví (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Hodnocení lotyšského předsednictví (2015/2717(RSP))

Laimdota Straujuma (úřadující předsedkyně Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Paul Nuttall za skupinu EFDD, Gianluca Buonanno za skupinu ENF, a Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Laimdota Straujuma.

Rozprava skončila.

Vystoupil Emmanouil Glezos.


4. Jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Komisi týkající se jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) [2014/2228(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange uvedl zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Francisco José Millán Mon (navrhovatel výboru AFET), Arne Lietz (navrhovatel výboru DEVE), Jeppe Kofod (navrhovatel výboru ECON), Marian Harkin (navrhovatelka výboru EMPL), Bart Staes (navrhovatel výboru ENVI), Jerzy Buzek (navrhovatel výboru ITRE), Dita Charanzová (navrhovatelka výboru IMCO), Wim van de Camp (navrhovatel výboru TRAN), Paolo De Castro a James Nicholson (navrhovatelé výboru AGRI), Helga Trüpel (navrhovatelka výboru CULT), Dietmar Köster (navrhovatel výboru JURI), Esteban González Pons (navrhovatel výboru AFCO), Jarosław Wałęsa (navrhovatel výboru PETI), Godelieve Quisthoudt-Rowohl za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Matt Carthy k organizaci rozpravy (předseda připomněl platný postup), Emma McClarkin za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Marine Le Pen za skupinu ENF, a Zoltán Balczó – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi a Bendt Bendtsen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Bernd Lange.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.1 zápisu ze dne 8.7.2015.


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Syed Kamall a Glenis Willmott u příležitosti 10. výročí atentátů, které byly dne 7. července 2005 spáchány v Londýně.

Vystoupila Marine Le Pen k rozdělení křesel v jednacím sále (předsedající uvedla, že otázkou se zabývá Konference předsedů).

Vystoupil Jonathan Arnott, který vyjádřil svou nespokojenost se skutečností, že v dopolední rozpravě o transatlantickém partnerství nebylo možno pokládat otázky zvednutím modré karty (předsedající uvedla, že uplatňování tohoto postupu není povinné).

Vystoupil Fabio Massimo Castaldo, aby se ohradil proti tomu, že se v prostorách Parlamentu nacházejí určité politické smyboly.

Vystoupil Gerard Batten, který znovu připomněl atentáty spáchané v Londýně dne 7. července 2005 a požádal, aby Parlament držel minutu ticha.

Vystoupil Elmar Brok.

5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Jmenování členky Účetního dvora – Bettina Michelle Jakobsen (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Bettiny Michelle Jakobsenové členkou Účetního dvora [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(tajné hlasování)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

Igor Šoltes (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0239)

Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 7.7.2015).


5.2. Výkon práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (kodifikované znění) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0240)


5.3. Ochrana proti cenám působícím újmu v loďařství ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství (kodifikované znění) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0241)


5.4. Rybolovná práva ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod venezuelskou vlajkou při pobřeží Francouzské Guyany *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0195/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

João Ferreira (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

Parlament vyjádřil souhlas se schválením prohlášení.

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0242)


5.5. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2014 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – zapsání přebytku z rozpočtového roku 2014 [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0243)


5.6. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2015: uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU pro Rumunsko, Bulharsko a Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie pro Rumunsko, Bulharsko a Itálii [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0244)


5.7. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: povodně v Rumunsku, Bulharsku a Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (povodně v Rumunsku, Bulharsku a Itálii) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0245)


5.8. Zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě [2014/2244(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2015)0246)


5.9. Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro rozhodnutí o daňovém režimu a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (hlasování)

Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro rozhodnutí o daňovém režimu a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (článek 197 jednacího řádu)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

považováno za přijaté bez hlasování.


5.10. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické investice (EFSI) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2015 k souhrnnému rozpočtu na rozpočtový rok 2015, oddíl III – Komise, připojený k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2015)0247)


5.11. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2015: reakce na migrační tlaky (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – reakce na migrační tlaky [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2015)0248)


5.12. Přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků (hlasování)

Zpráva o výhledech odvětví mléka a mléčných výrobků EU – přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků [2014/2146(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: James Nicholson (A8-0187/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2015)0249)

Vystoupení

Lidia Senra Rodríguez před hlasováním.


5.13. Vnější dopad politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru (hlasování)

Zpráva o vnějším dopadu politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru v zemích mimo EU [2014/2233(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

Vystoupila Teresa Jiménez-Becerril Barrio s žádostí, aby byla památka obětí terorismu v Evropě uctěna minutou ticha.

Parlament držel minutu ticha.

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou GUE/NGL)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem INTA)

přijat (P7_TA(2015)0250)


5.14. Odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007 (hlasování)

Zpráva o odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007 [2014/2147(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2015)0251)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Dieter-Lebrecht Koch - A8-0183/2015
Deirdre Clune, Ruža Tomašić, Jill Seymour, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke a Lucy Anderson

zpráva James Nicholson - A8-0187/2015
Marian Harkin, Estefanía Torres Martínez, Deirdre Clune, Franc Bogovič, Momchil Nekov a Andrejs Mamikins

zpráva Jan Zahradil - A8-0182/2015
Andrejs Mamikins a Bill Etheridge

zpráva Nuno Melo - A8-0170/2015
Franc Bogovič a Momchil Nekov.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:45, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (rozprava)

Prohlášení Komise: Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: József Szájer za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Vicky Ford za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, Lorenzo Fontana za skupinu ENF, a Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně.

Vystoupil Frans Timmermans.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.5 zápisu ze dne 9.7.2015.


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

10. Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Olle Ludvigsson (navrhovatel výboru ECON), Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Morten Messerschmidt za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Steeve Briois za skupinu ENF, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, která odmítla odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda a Victor Negrescu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Bendt Bendtsen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes a Anneliese Dodds.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly a Notis Marias.

Vystoupili: Věra Jourová a Sergio Gaetano Cofferati.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.6 zápisu ze dne 8.7.2015.


11. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Oprava P6_TA(2008)0030(COR01) byla oznámena na včerejším plenárním zasedání (bod 6 zápisu ze dne 6.7.2015).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.


12. Rezerva tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Antonio Tajani (navrhovatel výboru ITRE), Peter Liese za skupinu PPE, Matthias Groote za skupinu S&D, Ian Duncan za skupinu ECR, José Inácio Faria za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fredrick Federley, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš a Massimo Paolucci.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupila Daciana Octavia Sârbu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić a João Ferreira.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Ivo Belet.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.7 zápisu ze dne 8.7.2015.


13. Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání (rozprava)

Zpráva o mandátu pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2016 [2015/2074(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

José Manuel Fernandes uvedl zprávu.

Vystoupila Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Arne Lietz (navrhovatel výboru DEVE), Deirdre Clune (navrhovatelka výboru EMPL), Giovanni La Via (navrhovatel výboru ENVI), Anneleen Van Bossuyt (navrhovatelka výboru ITRE), Ildikó Gáll-Pelcz (navrhovatelka výboru IMCO), Maria Spyraki (navrhovatelka výboru REGI), Jean-Paul Denanot (navrhovatel výboru AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (navrhovatel výboru CULT), Barbara Matera (navrhovatelka výboru FEMM), Reimer Böge za skupinu PPE, Jens Geier za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Nedzhmi Ali za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Sophie Montel za skupinu ENF, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp a Alain Cadec (navrhovatel výboru PECH).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Novakov, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Kristalina Georgieva a José Manuel Fernandes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.12 zápisu ze dne 8.7.2015.

°
° ° °

Předseda informoval v souladu s čl. 190 odst. 1 jednacího řádu, že skupina S&D předloží zítra ráno žádost o odročení rozpravy o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě (bod 71 pořadu jednání).


PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

14. Evropský program pro bezpečnost (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000064/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Evropský program pro bezpečnost (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000065/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Evropský program pro bezpečnost (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Claude Moraes rozvinul otázky.

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Monika Hohlmeier, Gerard Batten za skupinu EFDD, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Carlos Coelho, Monica Macovei a Jeroen Lenaers.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai a Ilhan Kyuchyuk.

Vystoupili Dimitris Avramopoulos a Nicolas Schmit.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.4 zápisu ze dne 9.7.2015.


15. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * Iniciativa zelené zaměstnanosti (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Laura Agea (A8-0205/2015)

Zpráva o Iniciativě zelené zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst [2014/2238(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea a Jean Lambert uvedly zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Eleonora Evi (navrhovatelka výboru ENVI), Monika Vana (navrhovatelka výboru FEMM), Georges Bach za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Renate Weber za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Jane Collins za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon a Guillaume Balas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke a Davor Škrlec.

Vystoupily: Marianne Thyssen, Laura Agea a Jean Lambert.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.10 zápisu ze dne 8.7.2015 a bod 4.13 zápisu ze dne 8.7.2015.


16. Mezinárodní konference OSN o financování rozvoje (13.–16. července 2015) Vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky v rozvojových zemích (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Mezinárodní konference OSN o financování rozvoje (13.–16. července 2015) (2015/2725(RSP))

Zpráva o vyhýbání se daňovým povinnostem a o daňových únicích, sociální ochraně a rozvoji v rozvojových zemích [2015/2058(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Elly Schlein (A8-0184/2015)

Elly Schlein uvedla zprávu.

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Neven Mimica (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Hugues Bayet (navrhovatel výboru ECON), Paul Rübig za skupinu PPE, Linda McAvan za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Davor Ivo Stier, Pedro Silva Pereira, Heidi Hautala, Nathan Gill, Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Joachim Zeller a Arne Lietz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák a Ivan Jakovčić.

Vystoupili: Neven Mimica, Nicolas Schmit a Elly Schlein.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.14 zápisu ze dne 8.7.2015.


17. Členství v politických skupinách

Remo Sernagiotto ukončil své členství ve skupině PPE a s účinností ode dne 7. července 2015 je členem skupiny ECR.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 563.528/OJME).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:15.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generální tajemník

místopředseda


Příloha 1 – Jmenování členky Účetního dvora – Bettina Michelle Jakobsen

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Právní upozornění - Ochrana soukromí