Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 327kWORD 248k
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Επανεξέταση των δράσεων της λετονικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Michelle Jakobsen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 - Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4/2015: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Ιταλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.9.Παράταση της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (ψηφοφορία)
  
5.10.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (ψηφοφορία)
  
5.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 - Αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων (ψηφοφορία)
  
5.12.Eπανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα (ψηφοφορία)
  
5.13.Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ψηφοφορία)
  
5.14.Ο τομέας των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (συζήτηση)
 10.Ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ***I (συζήτηση)
 11.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 12.Θέσπιση και λειτουργία αποθεματικού για την σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκππομπής αερίων θερμοκηπίου και τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ***I (συζήτηση)
 13.Προϋπολογισμός 2016 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (συζήτηση)
 15.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * - Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση (συζήτηση)
 16.Διεθνής Διάσκεψη των ΗΕ σχετικά με τη Χρηματοδότηση για την Ανάπτυξη (13-16 Ιουλίου 2015) - Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 .Παράρτηµα 1 - Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Michelle Jakobsen
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων (2015/2756(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων (B8-0689/2015

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων (B8-0691/2015

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων (B8-0693/2015

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων (B8-0695/2015

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Miguel Urbán Crespo και Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων (B8-0697/2015

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder και Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων (B8-0698/2015

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων (B8-0701/2015).

II.   Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ειδικότερα η περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma (2015/2757(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και ειδικότερα την περίπτωση των Yves Makwambala και Fred Bauma (B8-0690/2015

- Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και ειδικότερα την περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma (B8-0692/2015

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), και ειδικότερα την περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma (B8-0694/2015

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola και Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), και ειδικότερα την περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma (B8-0696/2015

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), και ειδικότερα την περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma (B8-0699/2015

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder και Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), και ειδικότερα την περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma (B8-0700/2015

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), και ειδικότερα την περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma (B8-0702/2015).

III.   Μπαχρέιν, και ειδικότερα η περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ (2015/2758(RSP))

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Μπαχρέιν, και ειδικότερα την περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ (B8-0703/2015

- Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Μπαχρέιν, και ειδικότερα την περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ (B8-0704/2015

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Μπαχρέιν, και ειδικότερα την περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ (B8-0705/2015

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini και Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Μπαχρέιν, και ειδικότερα την περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ (B8-0706/2015

- Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo και Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Μπαχρέιν, και ειδικότερα την περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ (B8-0708/2015

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder και Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Μπαχρέιν, και ειδικότερα την περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ (B8-0710/2015

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Μπαχρέιν, και ειδικότερα την περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ (B8-0712/2015).

IV.   Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν (2015/2766(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν (B8-0707/2015

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν (B8-0709/2015

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Anna Záborská, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Roberta Metsola και Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν (B8-0711/2015

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος και Miguel Urbán Crespo, σχετικά με το Σουδάν, τη θανατική ποινή εις βάρος δύο χριστιανών ιερέων κατά την άσκηση του θρησκεύματός τους (B8-0713/2015

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Σουδάν: "η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων" (B8-0714/2015

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Jeppe Kofod, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, Javi López, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν (B8-0715/2015).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Επανεξέταση των δράσεων της λετονικής Προεδρίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Επανεξέταση των δράσεων της λετονικής Προεδρίας (2015/2717(RSP))

Οι Laimdota Straujuma (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gianluca Buonanno, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Laimdota Straujuma.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνει ο Εμμανουήλ Γλέζος.


4. Διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) (συζήτηση)

Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) [2014/2228(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Ο Bernd Lange παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Arne Lietz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Jeppe Kofod (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Marian Harkin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Bart Staes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Jerzy Buzek (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Dita Charanzová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Wim van de Camp (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Paolo De Castro και James Nicholson (συντάκτες γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Helga Trüpel (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Dietmar Köster (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Esteban González Pons (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Jarosław Wałęsa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Matt Carthy, σχετικά με την οργάνωση της συζήτησης (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την εφαρμοστέα διαδικασία), Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Γεώργιος Επιτήδειος, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Στέλιος Κούλογλου, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Νότης Μαριάς, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi και Bendt Bendtsen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Bernd Lange.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2015.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Syed Kamall και Glenis Willmott επ' ευκαιρία της 10ης επετείου των τρομοκρατικών επιθέσεων της 7ης Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο.

Παρεμβαίνει η Marine Le Pen σχετικά με την κατανομή των εδρών στην αίθουσα (η Πρόεδρος δηλώνει ότι το ζήτημα έχει τεθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων).

Παρεμβαίνει ο Jonathan Arnott, ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του στο γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία της υποβολής ερωτήσεων με γαλάζια κάρτα κατά την πρωινή συνεδρίαση σχετικά με τη διατλαντική εταιρική σχέση (η Πρόεδρος υπνεθυμίζει ότι η εφαρμογή αυτή ςτης διαδικασίας δεν είναι υποχρεωτική).

Παρεμβαίνει ο Fabio Massimo Castaldo, για να διαμαρτυρηθεί κατά της παρουσίας ορισμένων πολιτικών συμβόλων στα κτήρια του Κοινοβουλίου.

Παρεμβαίνει ο Gerard Batten, ο οποίος επανέρχεται στο θέμα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 7ης Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο και ζητεί να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Παρεμβαίνει ο Elmar Brok.

5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Michelle Jakobsen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον διορισμό της Bettina Michelle Jakobsen ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(Μυστική ψηφοφορία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Igor Šoltes (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2015)0239)

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015).


5.2. Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίζει ενωσιακές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (κωδικοποίηση) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2015)0240)


5.3. Άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2015)0241)


5.4. Χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δήλωσης για τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων σε ενωσιακά ύδατα σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0195/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο João Ferreira (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Το Σώμα συναινεί στην έγκριση της δήλωσης.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2015)0242)


5.5. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 - Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014 [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2015)0243)


5.6. Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4/2015: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, - που συνοδεύει την πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2015)0244)


5.7. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Ιταλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (πλημμύρες στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2015)0245)


5.8. Παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη [2014/2244(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2015)0246)


5.9. Παράταση της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (ψηφοφορία)

Παράταση της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (άρθρο 197 του Κανονισμού)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

Θεωρείται εγκριθέν χωρίς ψηφοφορία.


5.10. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή το οποίο συνοδεύει την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2015)0247)


5.11. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 - Αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 - Αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2015)0248)


5.12. Eπανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα της ΕΕ - επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα [2014/2146(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: James Nicholson (A8-0187/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2015)0249)

Παρεμβάσεις

Lidia Senra Rodríguez, πριν από την ψηφοφορία.


5.13. Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες [2014/2233(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

Παρεμβαίνει ο Teresa Jiménez-Becerril Barrio, για να ζητήσει να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των θυμάτων της τρομοκρατίας στην Ευρώπη.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την ομάδα GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την επιτροπή INTA)

Εγκρίνεται (P7_TA(2015)0250)


5.14. Ο τομέας των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον τομέα των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα [2014/2147(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2015)0251)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Dieter-Lebrecht Koch - A8-0183/2015
Deirdre Clune, Ruža Tomašić, Jill Seymour, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke και Lucy Anderson

Έκθεση James Nicholson - A8-0187/2015
Marian Harkin, Estefanía Torres Martínez, Deirdre Clune, Franc Bogovič, Momchil Nekov και Andrejs Mamikins

Έκθεση Jan Zahradil - A8-0182/2015
Andrejs Mamikins και Bill Etheridge

Έκθεση Nuno Melo - A8-0170/2015
Franc Bogovič και Momchil Nekov.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.45 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP))

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

10. Ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Ο Sergio Gaetano Cofferati παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Olle Ludvigsson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda και Victor Negrescu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bendt Bendtsen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes και Anneliese Dodds.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Sergio Gaetano Cofferati.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2015.


11. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P6_TA(2008)0030(COR01) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2015).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ούτε από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


12. Θέσπιση και λειτουργία αποθεματικού για την σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκππομπής αερίων θερμοκηπίου και τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την θέσπιση και την λειτουργία αποθεματικού για την σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ο Ivo Belet παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ian Duncan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Fredrick Federley, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš και Massimo Paolucci.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Daciana Octavia Sârbu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Ivo Belet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2015.


13. Προϋπολογισμός 2016 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016 [2015/2074(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

Ο José Manuel Fernandes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Arne Lietz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Deirdre Clune (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Giovanni La Via (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Anneleen Van Bossuyt (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Ildikó Gáll-Pelcz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Μαρία Σπυράκη (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Jean-Paul Denanot (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Barbara Matera (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Reimer Böge, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sophie Montel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp και Alain Cadec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Novakov, Janusz Zemke, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και José Manuel Fernandes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2015.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι η Ομάδα S&D θα παρουσιάσει αύριο το πρωί αίτημα αναβολής της συζήτησης σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (σημείο 71 της ΗΔ).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

14. Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000064/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000065/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Ο Claude Moraes αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Nicolas Schmit (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Monika Hohlmeier, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Κώστας Χρυσόγονος, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Carlos Coelho, Monica Macovei και Jeroen Lenaers.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai και Ilhan Kyuchyuk.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Nicolas Schmit.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


15. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * - Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Agea (A8-0205/2015)

Έκθεση σχετικά με την Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας [2014/2238(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Οι Laura Agea και Jean Lambert παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eleonora Evi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Monika Vana (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Georges Bach, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jane Collins, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Deirdre Clune, Jan Keller, Νότης Μαριάς, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon και Guillaume Balas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke και Davor Škrlec.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen, Laura Agea και Jean Lambert.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2015 και σημείο 4.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2015.


16. Διεθνής Διάσκεψη των ΗΕ σχετικά με τη Χρηματοδότηση για την Ανάπτυξη (13-16 Ιουλίου 2015) - Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διεθνής Διάσκεψη των ΗΕ σχετικά με τη Χρηματοδότηση για την Ανάπτυξη (13-16 Ιουλίου 2015) (2015/2725(RSP))

Έκθεση σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες [2015/2058(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Elly Schlein (A8-0184/2015)

Η Elly Schlein παρουσιάζει την έκθεσή της.

Οι Nicolas Schmit (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Hugues Bayet (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Davor Ivo Stier, Pedro Silva Pereira, Heidi Hautala, Nathan Gill, Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Joachim Zeller και Arne Lietz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica, Nicolas Schmit και Elly Schlein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2015.


17. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Remo Sernagiotto δεν είναι πια μέλος της Ομάδας PPE και προσχωρεί στην Ομάδα ECR από την 7η Ιουλίου 2015.


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 563.528/OJME).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.15.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


Παράρτηµα 1 - Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Michelle Jakobsen

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Lamberts, Picierno, Θεοχάρους, Vautmans, Verheyen

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου