Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 293kWORD 213k
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Latvian puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)
 4.Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Bettina Michelle Jakobsen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen oikeuksien käyttäminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.Alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautuminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.4.Kalastusmahdollisuuksien myöntäminen EU:n vesillä Venezuelan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.5.Lisätalousarvioesitys nro 3/2015: vuoden 2014 ylijäämä (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.6.Lisätalousarvioesitys nro 4/2015: EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romanian, Bulgarian ja Italian hyväksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.7.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Romanian, Bulgarian ja Italian tulvat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.8.Yhtenäinen multimodaalinen lipunkirjoitus Euroopassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.9.Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden pidentäminen (äänestys)
  
5.10.Lisätalousarvioesitys nro 1/2015: Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) (äänestys)
  
5.11.Lisätalousarvioesitys nro 5/2015 – Muuttopaineisiin vastaaminen (äänestys)
  
5.12.Maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu (äänestys)
  
5.13.EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoiset vaikutukset julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin (äänestys)
  
5.14.Hedelmä- ja vihannesala vuoden 2007 uudistuksen jälkeen (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Komission työohjelman 2016 valmistelu (keskustelu)
 10.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (keskustelu)
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 12.Markkinavakausvarannon perustaminen unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään ***I (keskustelu)
 13.Vuoden 2016 talousarvio - trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
 14.Euroopan turvallisuusagenda (keskustelu)
 15.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * - Vihreän työllisyyden aloite (keskustelu)
 16.YK:n kansainvälinen kehitysrahoitusta koskeva konferenssi (13.–16. heinäkuuta 2015) - Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaille (keskustelu)
 17.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 .Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Bettina Michelle Jakobsen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevat lakiesitykset (2015/2756(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevista lakiesityksistä (B8-0689/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevista lakiesityksistä (B8-0691/2015)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevista lakiesityksistä (B8-0693/2015)

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevista lakiesityksistä (B8-0695/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo ja Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevista lakiesityksistä (B8-0697/2015)

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ja Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevista lakiesityksistä (B8-0698/2015)

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevista lakiesityksistä (B8-0701/2015).

II.   Kongon demokraattinen tasavalta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapaus (2015/2757(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapauksesta (B8-0690/2015)

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapauksesta (B8-0692/2015)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapauksesta (B8-0694/2015)

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapauksesta (B8-0696/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapauksesta (B8-0699/2015)

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ja Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapauksesta (B8-0700/2015)

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapauksesta (B8-0702/2015).

III.   Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (2015/2758(RSP))

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Bahrainista ja erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta (B8-0703/2015)

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta Bahrainista ja erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta (B8-0704/2015)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Bahrainista ja erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta (B8-0705/2015)

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta Bahrainista ja erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta (B8-0706/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo ja Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta Bahrainista ja erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta (B8-0708/2015)

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ja Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta Bahrainista ja erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta (B8-0710/2015)

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta Bahrainista ja erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta (B8-0712/2015).

IV.   Kahden kristityn pastorin tilanne Sudanissa (2015/2766(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta kahden kristityn pastorin tilanteesta Sudanissa (B8-0707/2015)

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo Verts/ALE-ryhmän puolesta kahden kristityn pastorin tilanteesta Sudanissa (B8-0709/2015)

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Anna Záborská, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Roberta Metsola ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta kahden kristityn pastorin tilanteesta Sudanissa (B8-0711/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Miguel Urbán Crespo Sudanista ja kahdelle kristitylle pastorille uskonnonharjoittamisesta langetetusta kuolemantuomiosta (B8-0713/2015)

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta Sudanista: "kahden kristityn pastorin tilanne" (B8-0714/2015)

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Jeppe Kofod, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, Javi López, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta kahden kristityn pastorin tilanteesta Sudanissa (B8-0715/2015).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Latvian puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Latvian puheenjohtajakauden tarkastelu (2015/2717(RSP))

Laimdota Straujuma (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paul Nuttall EFDD-ryhmän puolesta, Gianluca Buonanno ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker ja Laimdota Straujuma.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Emmanouil Glezos käytti puheenvuoron.


4. Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut (keskustelu)

Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevista neuvotteluista [2014/2228(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Francisco José Millán Mon (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Arne Lietz (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jeppe Kofod (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marian Harkin (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bart Staes (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jerzy Buzek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dita Charanzová (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wim van de Camp (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paolo De Castro ja James Nicholson (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelijat), Helga Trüpel (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dietmar Köster (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Esteban González Pons (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jarosław Wałęsa (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Matt Carthy keskustelun järjestämisestä (puhemies muistutti sovellettavasta menettelystä), Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Zoltán Balczó.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi ja Bendt Bendtsen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Bernd Lange.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.1.


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Syed Kamall ja Glenis Willmott 7. heinäkuuta 2005 Lontoossa tehtyjen iskujen 10. vuosipäivän johdosta.

Marine Le Pen käytti puheenvuoron paikkajaosta istuntosalissa (puhemies ilmoitti, että kysymystä käsittelee puheenjohtajakokous).

Jonathan Arnott käytti puheenvuoron vastustaakseen sitä, että tämän aamun transatlanttista kumppanuutta käsitelleessä keskustelussa ei sovellettu "sinisen kortin" menettelyä (puhemies palautti mieliin, että kyseisen menettelyn soveltaminen ei ole pakollista).

Fabio Massimo Castaldo käytti puheenvuoron vastustaakseen tiettyjen poliittisten symbolien käyttämistä parlamentin rakennuksissa.

Gerard Batten käytti puheenvuoron palatakseen 7. heinäkuuta 2005 Lontoossa tehtyihin iskuihin ja pyysi parlamenttia viettämään minuutin hiljaisuuden.

Elmar Brok käytti puheenvuoron.

5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Bettina Michelle Jakobsen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Bettina Michelle Jakobsenin nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(salainen äänestys)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Igor Šoltes (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0239)

Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 7.7.2015 liite 1).


5.2. Kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen oikeuksien käyttäminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi (kodifikaatio) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0240)


5.3. Alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautuminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta (kodifikaatio) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0241)


5.4. Kalastusmahdollisuuksien myöntäminen EU:n vesillä Venezuelan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä koskevan julkilausuman hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0195/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

João Ferreira (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Parlamentti antoi hyväksyntänsä julkilausuman hyväksymiselle.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0242)


5.5. Lisätalousarvioesitys nro 3/2015: vuoden 2014 ylijäämä (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2015 varainhoitovuodeksi 2015 – varainhoitovuoden 2014 ylijäämän ottaminen talousarvioon [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0243)


5.6. Lisätalousarvioesitys nro 4/2015: EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romanian, Bulgarian ja Italian hyväksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2015 varainhoitovuodeksi 2015 – liittyy ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta Romanian, Bulgarian ja Italian hyväksi [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0244)


5.7. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Romanian, Bulgarian ja Italian tulvat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti (tulvat Romaniassa, Bulgariassa ja Italiassa) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0245)


5.8. Yhtenäinen multimodaalinen lipunkirjoitus Euroopassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö yhtenäisestä multimodaalisesta lipunkirjoituksesta Euroopassa [2014/2244(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2015)0246)


5.9. Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden pidentäminen (äänestys)

Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden pidentäminen (työjärjestyksen 197 artikla)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

Katsottiin hyväksytyksi ilman äänestystä.


5.10. Lisätalousarvioesitys nro 1/2015: Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2015 varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka III – Komissio, joka liittyy ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2015)0247)


5.11. Lisätalousarvioesitys nro 5/2015 – Muuttopaineisiin vastaaminen (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2015 varainhoitovuodeksi 2015 – Muuttopaineisiin vastaaminen [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2015)0248)


5.12. Maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu (äänestys)

Mietintö EU:n maitoalan tulevaisuudennäkymistä – maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu [2014/2146(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: James Nicholson (A8-0187/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2015)0249)

Puheenvuorot:

Lidia Senra Rodríguez ennen äänestystä.


5.13. EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoiset vaikutukset julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin (äänestys)

Mietintö EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoisista vaikutuksista julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin unionin ulkopuolisissa maissa [2014/2233(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio käytti puheenvuoron ja pyysi, että vietetään minuutin hiljaisuus Euroopassa tehtyjen terrori-iskujen uhrien muistoksi.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (GUE/NGL-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (INTA-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P7_TA(2015)0250)


5.14. Hedelmä- ja vihannesala vuoden 2007 uudistuksen jälkeen (äänestys)

Mietintö hedelmä- ja vihannesalasta vuoden 2007 uudistuksen jälkeen [2014/2147(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2015)0251)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Dieter-Lebrecht Koch - A8-0183/2015
Deirdre Clune, Ruža Tomašić, Jill Seymour, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke ja Lucy Anderson

Mietintö James Nicholson - A8-0187/2015
Marian Harkin, Estefanía Torres Martínez, Deirdre Clune, Franc Bogovič, Momchil Nekov ja Andrejs Mamikins

Mietintö Jan Zahradil - A8-0182/2015
Andrejs Mamikins ja Bill Etheridge

Mietintö Nuno Melo - A8-0170/2015
Franc Bogovič ja Momchil Nekov.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.45 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Komission työohjelman 2016 valmistelu (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission työohjelman 2016 valmistelu (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Szájer PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.5.


Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

10. Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Olle Ludvigsson (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, joka kieltäytyi vastaamasta Tadeusz Zwiefkan sinisen kortin kysymykseen, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda ja Victor Negrescu.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Bendt Bendtsen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes ja Anneliese Dodds.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Sergio Gaetano Cofferati.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.6.


11. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta P6_TA(2008)0030(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 6.7.2015, kohta 6).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


12. Markkinavakausvarannon perustaminen unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Antonio Tajani (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta, Ian Duncan ECR-ryhmän puolesta, José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš ja Massimo Paolucci.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Daciana Octavia Sârbu käytti puheenvuoron .

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Ivo Belet.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.7.


13. Vuoden 2016 talousarvio - trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet (keskustelu)

Mietintö varainhoitovuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista [2015/2074(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

José Manuel Fernandes esitteli mietinnön.

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Arne Lietz (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Deirdre Clune (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anneleen Van Bossuyt (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Maria Spyraki (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Paul Denanot (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Matera (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Sophie Montel ENF-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp ja Alain Cadec (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva ja José Manuel Fernandes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.12.

°
° ° °

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 190 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että S&D-ryhmä esittää huomisaamuna pyynnön, joka koskee aiheesta EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (OJ:n kohta 71) käytävän keskustelun lykkäämistä.


Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

14. Euroopan turvallisuusagenda (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000064/2015) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Euroopan turvallisuusagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000065/2015) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan turvallisuusagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Claude Moraes esitteli kysymykset.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Monika Hohlmeier, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Carlos Coelho, Monica Macovei ja Jeroen Lenaers.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai ja Ilhan Kyuchyuk.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Nicolas Schmit.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.4.


15. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * - Vihreän työllisyyden aloite (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Agea (A8-0205/2015)

Mietintö vihreän työllisyyden aloitteesta: vihreän talouden työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen [2014/2238(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea ja Jean Lambert esittelivät mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Eleonora Evi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Vana (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georges Bach PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jane Collins EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon ja Guillaume Balas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke ja Davor Škrlec.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen, Laura Agea ja Jean Lambert.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.10 ja istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.13.


16. YK:n kansainvälinen kehitysrahoitusta koskeva konferenssi (13.–16. heinäkuuta 2015) - Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaille (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: YK:n kansainvälinen kehitysrahoitusta koskeva konferenssi (13.–16. heinäkuuta 2015) (2015/2725(RSP))

Mietintö veronkierrosta ja verovilpistä haasteina kehitysmaiden hallinnolle, sosiaaliturvalle ja kehitykselle [2015/2058(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Elly Schlein (A8-0184/2015)

Elly Schlein esitteli mietinnön.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Neven Mimica (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Hugues Bayet (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Davor Ivo Stier, Pedro Silva Pereira, Heidi Hautala, Nathan Gill, Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Joachim Zeller ja Arne Lietz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Neven Mimica, Nicolas Schmit ja Elly Schlein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2015, kohta 4.14.


17. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Remo Sernagiotto ei ole enää PPE-ryhmän jäsen, ja hän liittyi ECR-ryhmän jäseneksi 7. heinäkuuta 2015 alkaen.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 563.528/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.15.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

pääsihteeri

varapuhemies


Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Bettina Michelle Jakobsen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö