Rodyklė 
Protokolas
PDF 293kWORD 236k
Antradienis, 2015 m. liepos 7 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Latvijos pirmininkavimo apžvalga (diskusijos)
 4.Derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (angl. TTIP) susitarimo (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Audito Rūmų nario skyrimas: Bettina Michelle Jakobsen, DK (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Sąjungos teisių, suteiktų tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, įgyvendinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Apsauga nuo žalingo laivų įkainojimo ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.ES vandenyse prie Prancūzijos Gvianos kranto su Venesuelos vėliava plaukiojančių žvejybos laivų žvejybos galimybės *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2015 projektas: 2014 finansinių metų perteklius (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.6.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2015 projektas: ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Rumunijai, Bulgarijai ir Italijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.7.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.8.Integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.9.Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)
  
5.10.Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projektas. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) (balsavimas)
  
5.11.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projektas: reagavimas į migracijos spaudimą (balsavimas)
  
5.12.ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga (balsavimas)
  
5.13.ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms(balsavimas)
  
5.14.Vaisių ir daržovių sektorius po 2007 m. reformos (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas (diskusijos)
 10.Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas ***I (diskusijos)
 11.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 12.Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervas ***I (diskusijos)
 13.2016 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (diskusijos)
 14.Europos saugumo darbotvarkė (diskusijos)
 15.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * – Žaliojo užimtumo iniciatyva (diskusijos)
 16.JT tarptautinė konferencija dėl vystymosi finansavimo (2015 m. liepos 13–16 d.) – Mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas kaip besivystančių šalių problemos (diskusijos)
 17.Frakcijų sudėtis
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 .1 priedas. – Audito Rūmų nario skyrimas: Bettina Michelle Jakobsen, DK
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektai (2015/2756(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu dėl Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektų (B8-0689/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Marco Zanni EFDD frakcijos vardu dėl Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektų (B8-0691/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu dėl Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektų (B8-0693/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu dėl Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektų (B8-0695/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo ir Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu dėl Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektų (B8-0697/2015);

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ir Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu dėl Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektų (B8-0698/2015);

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu dėl Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektų (B8-0701/2015).

II.   Kongo Demokratinė Respublika, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejis (2015/2757(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu dėl Kongo Demokratinės Respublikos, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejo (B8-0690/2015);

- Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu dėl Kongo Demokratinės Respublikos, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejo (B8-0692/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu dėl Kongo Demokratinės Respublikos, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejo (B8-0694/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola ir Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu dėl Kongo Demokratinės Respublikos, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejo (B8-0696/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Kostadinka Kuneva ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu dėl Kongo Demokratinės Respublikos, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejo (B8-0699/2015);

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ir Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu dėl Kongo Demokratinės Respublikos, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejo (B8-0700/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu dėl Kongo Demokratinės Respublikos, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejo (B8-0702/2015).

III.   Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo atvejis (2015/2758(RSP))

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo atvejo (B8-0703/2015);

- Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo atvejo (B8-0704/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo atvejo (B8-0705/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini ir Anna Záborská PPE frakcijos vardu dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo atvejo (B8-0706/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo ir Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo atvejo (B8-0708/2015);

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ir Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo atvejo (B8-0710/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Țapardel, Marc Tarabella ir Julie Ward S&D frakcijos vardu dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo atvejo (B8-0712/2015).

IV.   Dviejų krikščionių pastorių padėtis Sudane (2015/2766(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki ir Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu dėl dviejų krikščionių pastorių padėties Sudane (B8-0707/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo Verts/ALE frakcijos vardu dėl dviejų krikščionių pastorių padėties Sudane (B8-0709/2015);

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Anna Záborská, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Roberta Metsola ir Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu dėl dviejų krikščionių pastorių padėties Sudane (B8-0711/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ir Miguel Urbán Crespo dėl Sudano, mirties bausmės dviems savo tikėjimą praktikuojantiems krikščionių pastoriams (B8-0713/2015);

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu „Sudanas: dviejų krikščionių pastorių padėtis“ (B8-0714/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Jeppe Kofod, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, Javi López, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu dėl dviejų krikščionių pastorių padėties Sudane (B8-0715/2015).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Latvijos pirmininkavimo apžvalga (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Latvijos pirmininkavimo apžvalga (2015/2717(RSP))

Laimdota Straujuma (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Paul Nuttall EFDD frakcijos vardu, Gianluca Buonanno ENF frakcijos vardu, ir nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Jean-Claude Juncker ir Laimdota Straujuma.

Diskusijos baigtos.

Kalbėjo Emmanouil Glezos.


4. Derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (angl. TTIP) susitarimo (diskusijos)

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Europos Komisijai dėl derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimo [2014/2228(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Francisco José Millán Mon (AFET komiteto nuomonės referentas), Arne Lietz (DEVE komiteto nuomonės referentas), Jeppe Kofod (ECON komiteto nuomonės referentas), Marian Harkin (EMPL komiteto nuomonės referentė), Bart Staes (ENVI komiteto nuomonės referentas), Jerzy Buzek (ITRE komiteto nuomonės referentas), Dita Charanzová (IMCO komiteto nuomonės referentė), Wim van de Camp (TRAN komiteto nuomonės referentas), Paolo De Castro ir James Nicholson (AGRI komiteto nuomonės referentai), Helga Trüpel (CULT komiteto nuomonės referentė), Dietmar Köster (JURI komiteto nuomonės referentas), Esteban González Pons (AFCO komiteto nuomonės referentas), Jarosław Wałęsa (PETI komiteto nuomonės referentas), Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Matt Carthy dėl diskusijų organizavimo (pirmininkas priminė taikomą procedūrą), Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Marine Le Pen ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi ir Bendt Bendtsen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Bernd Lange.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 08 protokolo 4.1 punktas.


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Syed Kamall ir Glenis Willmott 10-ųjų 2005 m. liepos 7 d. išpuolių Londone metinių proga.

Kalbėjo Marine Le Pen dėl vietų paskirstymo didžiojoje posėdžių salėje (pirmininkė nurodė, kad šį klausimą svarsto Pirmininkų sueiga).

Kalbėjo Jonathan Arnott, jis prieštaravo dėl to, kad per šio ryto diskusijas dėl transatlantinės partnerystės netaikyta „mėlynosios kortelės“ procedūra (pirmininkė priminė, kad taikyti šią procedūrą nėra privaloma).

Kalbėjo Fabio Massimo Castaldo, jis protestavo dėl kai kurių Parlamento pastatuose esančių politinių simbolių.

Kalbėjo Gerard Batten, jis dar kartą priminė 2005 m. liepos 7 d. išpuolius Londone ir paprašė pagerbti tylos minute.

Kalbėjo Elmar Brok.

5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Audito Rūmų nario skyrimas: Bettina Michelle Jakobsen, DK (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Bettiną Michellę Jakobsen Audito Rūmų nare [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(Slaptas balsavimas)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Igor Šoltes (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0239)

Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2015 07 07 protokolo 1 priedas).


5.2. Sąjungos teisių, suteiktų tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, įgyvendinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Sąjungos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Sąjungos teisių įgyvendinimą (kodifikuota redakcija) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0240)


5.3. Apsauga nuo žalingo laivų įkainojimo ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos nuo žalingo laivų įkainojimo (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0241)


5.4. ES vandenyse prie Prancūzijos Gvianos kranto su Venesuelos vėliava plaukiojančių žvejybos laivų žvejybos galimybės *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Deklaracijos dėl žvejybos ES vandenyse netoli Prancūzijos Gvianos kranto esančioje išskirtinėje ekonominėje zonoje galimybių suteikimo su Venesuelos Bolivaro Respublikos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams patvirtinimo Europos Sąjungos vardu projekto [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0195/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

João Ferreira (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Parlamentas pritarė deklaracijos patvirtinimui.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0242)


5.5. Taisomojo biudžeto Nr. 3/2015 projektas: 2014 finansinių metų perteklius (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2015 projekto, kuriuo įtraukiamas 2014 finansinių metų perteklius [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0243)


5.6. Taisomojo biudžeto Nr. 4/2015 projektas: ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Rumunijai, Bulgarijai ir Italijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2015 projekto, pridedamo prie pasiūlymo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas Rumunijai, Bulgarijai ir Italijai [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0244)


5.7. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0245)


5.8. Integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimo [2014/2244(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2015)0246)


5.9. Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)

Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto įgaliojimų pratęsimas (Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnis)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

Laikomas patvirtintu be balsavimo.


5.10. Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projektas. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projekto, III skirsnis – Komisija, pridedamas prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013, pasiūlymo [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2015)0247)


5.11. Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projektas: reagavimas į migracijos spaudimą (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projekto – reagavimas į migracijos spaudimą [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2015)0248)


5.12. ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga (balsavimas)

Pranešimas „ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga“ [2014/2146(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: James Nicholson (A8-0187/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2015)0249)

Kalbėjo:

Maria Lidia Senra Rodríguez, prieš balsavimą.


5.13. ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms(balsavimas)

Pranešimas dėl ES prekybos ir investicijų politikos išorinio poveikio viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ES nepriklausančiose šalyse [2014/2233(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

Kalbėjo Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ji paprašė, kad terorizmo Europoje aukos būtų pagerbtos tylos minute.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė GUE/NGL frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė INTA komitetas)

Priimta (P7_TA(2015)0250)


5.14. Vaisių ir daržovių sektorius po 2007 m. reformos (balsavimas)

Pranešimas dėl vaisių ir daržovių sektoriaus po 2007 m. reformos [2014/2147(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2015)0251)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Dieter-Lebrecht Koch - A8-0183/2015
Deirdre Clune, Ruža Tomašić, Jill Seymour, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke ir Lucy Anderson

Pranešimas: James Nicholson - A8-0187/2015
Marian Harkin, Estefanía Torres Martínez, Deirdre Clune, Franc Bogovič, Momchil Nekov ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Jan Zahradil - A8-0182/2015
Andrejs Mamikins ir Bill Etheridge

Pranešimas: Nuno Melo - A8-0170/2015
Franc Bogovič ir Momchil Nekov.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.45 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: József Szájer PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Lorenzo Fontana ENF frakcijos vardu ir nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.5 punktas.


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

10. Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Olle Ludvigsson (ECON komiteto nuomonės referentas), Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Morten Messerschmidt ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Steeve Briois ENF frakcijos vardu, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch (ji atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tadeusz Zwiefka), Gilles Lebreton, Andreas Schwab (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Neena Gill, Daniel Buda ir Victor Negrescu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bendt Bendtsen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jeppe Kofod), Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes ir Anneliese Dodds.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly ir Notis Marias.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Sergio Gaetano Cofferati.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 08 protokolo 4.6 punktas.


11. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P6_TA(2008)0030(COR01) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2015 07 06 protokolo 6 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


12. Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Antonio Tajani (ITRE komiteto nuomonės referentas), Peter Liese PPE frakcijos vardu, Matthias Groote S&D frakcijos vardu, Ian Duncan ECR frakcijos vardu, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė João Ferreira), Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fredrick Federley), Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Jadwiga Wiśniewska (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš ir Massimo Paolucci.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Daciana Octavia Sârbu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir João Ferreira.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Ivo Belet.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 08 protokolo 4.7 punktas.


13. 2016 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (diskusijos)

Pranešimas dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu susitikimu dėl 2016 m. biudžeto projekto [2015/2074(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

José Manuel Fernandes pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Arne Lietz (DEVE komiteto nuomonės referentas), Deirdre Clune (EMPL komiteto nuomonės referentė), Giovanni La Via (ENVI komiteto nuomonės referentas), Anneleen Van Bossuyt (ITRE komiteto nuomonės referentė), Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komiteto nuomonės referentė), Maria Spyraki (REGI komiteto nuomonės referentė), Jean-Paul Denanot (AGRI komiteto nuomonės referentas), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komiteto nuomonės referentas), Barbara Matera (FEMM komiteto nuomonės referentė), Reimer Böge PPE frakcijos vardu, Jens Geier S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Nedzhmi Ali ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Sophie Montel ENF frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp ir Alain Cadec (PECH komiteto nuomonės referentas).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Novakov, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir José Manuel Fernandes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 08 protokolo 4.12 punktas.

°
° ° °

Pirmininkas, laikydamasis Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnio 1 dalies, pranešė, kad S&D frakcija rytoj pateiks prašymą atidėti diskusijas dėl pranešimo dėl ES vaidmems Artimųjų Rytų taikos procese (point 71 de l'OJ).


PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

14. Europos saugumo darbotvarkė (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000064/2015), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Tarybai: Europos saugumo darbotvarkė (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000065/2015), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Europos saugumo darbotvarkė (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Claude Moraes pristatė klausimus.

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Agustín Díaz de Mera García Consuegra), Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Judith Sargentini (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Monika Hohlmeier), Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Carlos Coelho, Monica Macovei ir Jeroen Lenaers.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai ir Ilhan Kyuchyuk.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Nicolas Schmit.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.4 punktas.


15. Valstybių narių užimtumo politikos gairės * – Žaliojo užimtumo iniciatyva (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Agea (A8-0205/2015)

Pranešimas „Žaliojo užimtumo iniciatyva. Išnaudoti žaliosios ekonomikos darbo vietų kūrimo potencialą“ [2014/2238(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea ir Jean Lambert pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Eleonora Evi (ENVI komiteto nuomonės referentė), Monika Vana (FEMM komiteto nuomonės referentė), Georges Bach PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Jane Collins EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon ir Guillaume Balas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke ir Davor Škrlec.

Kalbėjo: Marianne Thyssen, Laura Agea ir Jean Lambert.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 08 protokolo 4.10 punktas ir 2015 07 08 protokolo 4.13 punktas.


16. JT tarptautinė konferencija dėl vystymosi finansavimo (2015 m. liepos 13–16 d.) – Mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas kaip besivystančių šalių problemos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: JT tarptautinė konferencija dėl vystymosi finansavimo (2015 m. liepos 13–16 d.) (2015/2725(RSP))

Pranešimas dėl mokesčių vengimo ir mokesčių slėpimo kaip besivystančių šalių valdymo, socialinės apsaugos ir vystymosi problemų [2015/2058(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Elly Schlein (A8-0184/2015)

Elly Schlein pristatė savo pranešimą.

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Hugues Bayet (ECON komiteto nuomonės referentas), Paul Rübig PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Davor Ivo Stier, Pedro Silva Pereira, Heidi Hautala, Nathan Gill, Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Joachim Zeller ir Arne Lietz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Neven Mimica, Nicolas Schmit ir Elly Schlein.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 08 protokolo 4.14 punktas.


17. Frakcijų sudėtis

Remo Sernagiotto nebėra PPE frakcijos narys, nuo 2015 m. liepos 7 d. jis prisijungė prie ECR frakcijos.


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 563.528/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.15 val.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


1 priedas. – Audito Rūmų nario skyrimas: Bettina Michelle Jakobsen, DK

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Teisinė informacija - Privatumo politika