Indekss 
Protokols
PDF 294kWORD 234k
Otrdiena, 2015. gada 7. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Pārskats par Latvijas prezidentūras paveikto (debates)
 4.Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Bettina Michelle Jakobsen (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Savienības tiesību īstenošana saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.Aizsardzība pret zaudējumus radošu cenu noteikšanu kuģiem ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.4.Zvejas iespējas zvejas kuģiem, kuri kuģo ar Venecuēlas karogu, ES ūdeņos Francijas Gviānas piekrastes zonā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.5.Budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projekts — 2014. finanšu gada pārpalikums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.6.Budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projekts — ES Solidaritātes fonda izmantošana attiecībā uz Rumāniju, Bulgāriju un Itāliju (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.7.ES Solidaritātes fonda izmantošana — plūdi Rumānijā, Bulgārijā un Itālijā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.8.Dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešana Eiropā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.9.Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos pilnvaru laika pagarināšana (balsošana)
  
5.10.Budžeta grozījuma Nr. 1/2015 projekts — Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) (balsošana)
  
5.11.Budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projekts — reakcija uz migrācijas spiedienu (balsošana)
  
5.12.Piena nozares tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšana (balsošana)
  
5.13.ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējā ietekme uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām (balsošana)
  
5.14.Augļu un dārzeņu nozare pēc 2007. gada reformas (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana (debates)
 10.Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību ***I (debates)
 11.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 12.Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerve ***I (debates)
 13.2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam (debates)
 14.Eiropas Drošības programma (debates)
 15.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * - Videi nekaitīgas nodarbinātības iniciatīva (debates)
 16.ANO starptautiskā konference par attīstībai paredzēto finansējumu (2015. gada 13.-16. jūlijs) - Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi jaunattīstības valstīs (debates)
 17.Politisko grupu sastāvs
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 .1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Bettina Michelle Jakobsen
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Kambodžas likumprojekti par NVO un arodbiedrībām (2015/2756(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par Kambodžas likumprojektiem par NVO un arodbiedrībām (B8-0689/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Marco Zanni EFDD grupas vārdā – par Kambodžas likumprojektiem par NVO un arodbiedrībām (B8-0691/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par Kambodžas likumprojektiem par NVO un arodbiedrībām (B8-0693/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via un Roberta Metsola PPE grupas vārdā – par Kambodžas likumprojektiem par NVO un arodbiedrībām (B8-0695/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo un Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā – par Kambodžas likumprojektiem par NVO un arodbiedrībām (B8-0697/2015);

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder un Philippe De Backer ALDE grupas vārdā – par Kambodžas likumprojektiem par NVO un arodbiedrībām (B8-0698/2015);

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā – par Kambodžas likumprojektiem par NVO un arodbiedrībām (B8-0701/2015).

II.   Kongo Demokrātiskā Republika (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu - Yves Makwambala un Fred Bauma - lieta (2015/2757(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par Kongo Demokrātisko Republiku, it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu – Yves Makwambala un Fred Bauma – lietu (B8-0690/2015);

- Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā – par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu – Yves Makwambala un Fred Bauma – lietu (B8-0692/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu – Yves Makwambala un Fred Bauma – lietu (B8-0694/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola un Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā – par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu – Yves Makwambala un Fred Bauma – lietu (B8-0696/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Kostadinka Kuneva un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā – par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu – Yves Makwambala un Fred Bauma – lietu (B8-0699/2015);

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder un Philippe De Backer ALDE grupas vārdā – par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu – Yves Makwambala un Fred Bauma – lietu (B8-0700/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā – par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu – Yves Makwambala un Fred Bauma – lietu (B8-0702/2015).

III.   Bahreina, it īpaši Nabeel Rajab lieta (2015/2758(RSP))

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā – par Bahreinu, it īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0703/2015);

- Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā – par Bahreinu, it īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0704/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par Bahreinu, it īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0705/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini un Anna Záborská PPE grupas vārdā – par Bahreinu, it īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0706/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo un Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā – par Bahreinu, it īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0708/2015);

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder un Philippe De Backer ALDE grupas vārdā – par Bahreinu, it īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0710/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella un Julie Ward S&D grupas vārdā – par Bahreinu, it īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0712/2015).

IV.   Divu kristiešu mācītāju stāvoklis Sudānā (2015/2766(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā – par divu kristiešu mācītāju stāvokli Sudānā (B8-0707/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo Verts/ALE grupas vārdā – par divu kristiešu mācītāju stāvokli Sudānā (B8-0709/2015);

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Anna Záborská, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Roberta Metsola un Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā – par divu kristiešu mācītāju stāvokli Sudānā (B8-0711/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos un Miguel Urbán Crespo – par Sudānu – diviem kristiešu mācītājiem par ticības praktizēšanu piespriestais nāvessods (B8-0713/2015);

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck un Hannu Takkula ALDE grupas vārdā – par Sudānu – divu kristiešu mācītāju stāvoklis (B8-0714/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Jeppe Kofod, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, Javi López, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā – par divu kristiešu mācītāju stāvokli Sudānā Divu kristiešu mācītāju stāvoklis Sudānā (B8-0715/2015).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Pārskats par Latvijas prezidentūras paveikto (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pārskats par Latvijas prezidentūras paveikto (2015/2717(RSP)).

Laimdota Straujuma (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Paul Nuttall EFDD grupas vārdā, Gianluca Buonanno ENF grupas vārdā un Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Laimdota Straujuma.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Emmanouil Glezos.


4. Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) (debates)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) [2014/2228(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Bernd Lange (A8-0175/2015).

Bernd Lange iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Francisco José Millán Mon (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Arne Lietz (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jeppe Kofod (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Marian Harkin (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Bart Staes (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jerzy Buzek (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Dita Charanzová (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Wim van de Camp (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Paolo De Castro un James Nicholson (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Helga Trüpel (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Dietmar Köster (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Esteban González Pons (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Jarosław Wałęsa (PETI komitejas atzinuma sagatavotājs), Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Matt Carthy – par debašu organizāciju (sēdes vadītājs atgādināja piemērojamo procedūru), Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Marine Le Pen ENF grupas vārdā un Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi un Bendt Bendtsen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Cecilia Malmström un Bernd Lange.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.7.2015. protokola 4.1. punkts.


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Syed Kamall un Glenis Willmott – saistībā ar desmito gadadienu kopš 2005. gada 7. jūlija atentātiem Londonā.

Uzstājās Marine Le Pen – par vietu sadalījumu plenārsēžu zālē (sēdes vadītāja norādīja, ka šo jautājumu izskata Priekšsēdētāju konference).

Uzstājās Jonathan Arnott, protestējot pret to, ka saistībā ar tās dienas pirmajā pusē notikušajām debatēm par transatlantisko partnerību netika izmantota zilās kartītes procedūra (sēdes vadītāja atgādināja, ka šīs procedūras izmantošana nav obligāta).

Uzstājās Fabio Massimo Castaldo, lai protestētu pret atsevišķu politisko simbolu atrašanos Parlamenta ēkās.

Uzstājās Gerard Batten, kas atgriezās pie 2005. gada 7. jūlija atentātiem Londonā un lūdza ievērot minūti ilgu klusuma brīdi.

Uzstājās Elmar Brok.

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Bettina Michelle Jakobsen (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Bettina Michelle Jakobsen par Revīzijas palātas locekli [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Igor Šoltes (A8-0198/2015).

(Aizklātā balsošana)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Igor Šoltes (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0239).

Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (7.7.2015. protokola 1. pielikums ).


5.2. Savienības tiesību īstenošana saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jiří Maštálka (A8-0203/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0240).


5.3. Aizsardzība pret zaudējumus radošu cenu noteikšanu kuģiem ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzību pret zaudējumus radošu cenu noteikšanu kuģiem (kodificēta redakcija) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jiří Maštálka (A8-0202/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0241).


5.4. Zvejas iespējas zvejas kuģiem, kuri kuģo ar Venecuēlas karogu, ES ūdeņos Francijas Gviānas piekrastes zonā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu Deklarāciju par to, ka zvejas kuģiem, kuri kuģo ar Venecuēlas Bolivāra Republikas karogu, piešķir zvejas iespējas ES ūdeņos Francijas Gviānas piekrastes ekskluzīvajā ekonomikas zonā [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0195/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

João Ferreira (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Parlaments sniedza piekrišanu minētā paziņojuma apstiprināšanai.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0242).


5.5. Budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projekts — 2014. finanšu gada pārpalikums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projektu — 2014. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0243).


5.6. Budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projekts — ES Solidaritātes fonda izmantošana attiecībā uz Rumāniju, Bulgāriju un Itāliju (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projektu, kas pievienots priekšlikumam izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu Rumānijai, Bulgārijai un Itālijai [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0244).


5.7. ES Solidaritātes fonda izmantošana — plūdi Rumānijā, Bulgārijā un Itālijā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (plūdi Rumānijā, Bulgārijā un Itālijā) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0245).


5.8. Dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešana Eiropā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešanu ES [2014/2244(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2015)0246).


5.9. Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos pilnvaru laika pagarināšana (balsošana)

Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos pilnvaru laika pagarināšana (Reglamenta 197. pants).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

Uzskatāms par pieņemtu bez balsošanas.


5.10. Budžeta grozījuma Nr. 1/2015 projekts — Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2015 projektu, III iedaļa — Komisija, kas pievienots priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2015)0247).


5.11. Budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projekts — reakcija uz migrācijas spiedienu (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu — reakcija uz migrācijas spiedienu [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2015)0248).


5.12. Piena nozares tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšana (balsošana)

Ziņojums par ES piena nozares perspektīvām — piena nozares tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšana [2014/2146(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: James Nicholson (A8-0187/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2015)0249).

Uzstāšanās

Lidia Senra Rodríguez – pirms balsošanas.


5.13. ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējā ietekme uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām (balsošana)

Ziņojums par ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējo ietekmi uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām valstīs ārpus ES [2014/2233(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jan Zahradil (A8-0182/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

Uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio, lai lūgtu ievērot minūti ilgu klusuma brīdi, godinot terorisma upuru piemiņu Eiropā.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi GUE/NGL grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi INTA komiteja)

Pieņemts (P7_TA(2015)0250).


5.14. Augļu un dārzeņu nozare pēc 2007. gada reformas (balsošana)

Ziņojums par augļu un dārzeņu nozari pēc 2007. gada reformas [2014/2147(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Nuno Melo (A8-0170/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2015)0251).


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Dieter-Lebrecht Koch ziņojums - A8-0183/2015
Deirdre Clune, Ruža Tomašić, Jill Seymour, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke un Lucy Anderson

James Nicholson ziņojums - A8-0187/2015
Marian Harkin, Estefanía Torres Martínez, Deirdre Clune, Franc Bogovič, Momchil Nekov un Andrejs Mamikins

Jan Zahradil ziņojums - A8-0182/2015
Andrejs Mamikins un Bill Etheridge

Nuno Melo ziņojums - A8-0170/2015
Franc Bogovič un Momchil Nekov


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.45 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana (debates)

Komisijas paziņojums: Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana (2015/2729(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās József Szájer PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Lorenzo Fontana ENF grupas vārdā un Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Frans Timmermans.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.5. punkts.


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015).

Sergio Gaetano Cofferati iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Olle Ludvigsson (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Morten Messerschmidt ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Steeve Briois ENF grupas vārdā, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda un Victor Negrescu.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bendt Bendtsen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes un Anneliese Dodds.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly un Notis Marias.

Uzstājās Věra Jourová un Sergio Gaetano Cofferati.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.7.2015. protokola 4.6. punkts.


11. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P6_TA(2008)0030(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (6.7.2015. protokola 6. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


12. Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerve ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Ivo Belet (A8-0029/2015).

Ivo Belet iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Antonio Tajani (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Liese PPE grupas vārdā, Matthias Groote S&D grupas vārdā, Ian Duncan ECR grupas vārdā, José Inácio Faria ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Fredrick Federley, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš un Massimo Paolucci.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Daciana Octavia Sârbu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić un João Ferreira.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Ivo Belet.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.7.2015. protokola 4.7. punkts.


13. 2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam (debates)

Ziņojums par pilnvarojumu trialogam par 2016. gada budžeta projektu [2015/2074(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015).

José Manuel Fernandes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Arne Lietz (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Deirdre Clune (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Giovanni La Via (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Anneleen Van Bossuyt (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Maria Spyraki (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Jean-Paul Denanot (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Barbara Matera (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Reimer Böge PPE grupas vārdā, Jens Geier S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Nedzhmi Ali ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Sophie Montel ENF grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp un Alain Cadec (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Novakov, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Krisztina Morvai.

Uzstājās Kristalina Georgieva un José Manuel Fernandes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.7.2015. protokola 4.12. punkts.

°
° ° °

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 190. panta 1. punktupaziņoja, ka S&D grupa nākamās dienas rītā iesniegs priekšlikumu atlikt debates par tematu “ES loma Tuvo Austrumu miera procesā” (DK 71. punkts).


SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

14. Eiropas Drošības programma (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000064/2015) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: Eiropas Drošības programma (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000065/2015) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Drošības programma (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Claude Moraes izvērsa jautājumus.

Nicolas Schmit (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Monika Hohlmeier, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Carlos Coelho, Monica Macovei un Jeroen Lenaers.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai un Ilhan Kyuchyuk.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Nicolas Schmit.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.4. punkts.


15. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * - Videi nekaitīgas nodarbinātības iniciatīva (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Laura Agea (A8-0205/2015).

Ziņojums par videi nekaitīgas nodarbinātības iniciatīvu — darbvietu izveides potenciāla izmantošana zaļajā ekonomikā [2014/2238(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Jean Lambert (A8-0204/2015).

Laura Agea un Jean Lambert iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Eleonora Evi (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Monika Vana (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Georges Bach PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Jane Collins EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon un Guillaume Balas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke un Davor Škrlec.

Uzstājās Marianne Thyssen, Laura Agea un Jean Lambert.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.7.2015. protokola 4.10. punkts un 8.7.2015. protokola 4.13. punkts.


16. ANO starptautiskā konference par attīstībai paredzēto finansējumu (2015. gada 13.-16. jūlijs) - Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi jaunattīstības valstīs (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ANO starptautiskā konference par attīstībai paredzēto finansējumu (2015. gada 13.-16. jūlijs) (2015/2725(RSP)).

Ziņojums par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu kā sarežģītiem jautājumiem, kas risināmi saistībā ar pārvaldību, sociālo aizsardzību un attīstību jaunattīstības valstīs [2015/2058(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Elly Schlein (A8-0184/2015).

Elly Schlein iepazīstināja ar ziņojumu.

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Neven Mimica (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Hugues Bayet (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Paul Rübig PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Davor Ivo Stier, Pedro Silva Pereira, Heidi Hautala, Nathan Gill, Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Joachim Zeller un Arne Lietz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Neven Mimica, Nicolas Schmit un Elly Schlein.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.7.2015. protokola 4.14. punkts.


17. Politisko grupu sastāvs

Remo Sernagiotto vairs nav PPE grupas loceklis un no 2015. gada 7. jūlija ir pievienojies ECR grupai.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 563.528/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.15.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Bettina Michelle Jakobsen

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Juridisks paziņojums - Privātuma politika