Indeks 
Protokół
PDF 302kWORD 238k
Wtorek, 7 lipca 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Przegląd działań prezydencji łotewskiej (debata)
 4.Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Bettina Michelle Jakobsen (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Wykonanie praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Ochrona przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Przyznanie uprawnień do połowów u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Wenezueli *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Projekt budżetu korygującego nr 3/2015: uwzględnienie nadwyżki za rok 2014 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Projekt budżetu korygującego nr 4/2015: uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii, Bułgarii i Włoch (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.7.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Rumunii, Bułgarii i we Włoszech (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.8.Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.9.Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (głosowanie)
  
5.10.Projekt budżetu korygującego nr 1/2015: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) (głosowanie)
  
5.11.Projekt budżetu korygującego nr 5/2015: reagowanie na presję migracyjną (głosowanie)
  
5.12.Przegląd wdrożenia pakietu mlecznego (głosowanie)
  
5.13.Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne (głosowanie)
  
5.14.Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r. (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (debata)
 10.Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (debata)
 11.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 12.Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ***I (debata)
 13.Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych (debata)
 14.Europejska agenda bezpieczeństwa (debata)
 15.Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich * - Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia (debata)
 16.Międzynarodowa konferencja ONZ w sprawie finansowania rozwoju (13-16 lipca 2015 r.) - Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako wyzwania w krajach rozwijających się (debata)
 17.Skład grup politycznych
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 .Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Bettina Michelle Jakobsen
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przekazali wnioski o przeprowadzenie debaty - złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Projekt kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych (2015/2756(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie projektu kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych (B8-0689/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, w sprawie projektu kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych (B8-0691/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski i Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, w sprawie projektu kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych (B8-0693/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, w sprawie projektu kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych (B8-0695/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo i Tania González Peñas, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie projektu kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych (B8-0697/2015);

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder i Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, w sprawie projektu kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych (B8-0698/2015);

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D, w sprawie projektu kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych (B8-0701/2015).

II.   Demokratyczna Republika Konga, w szczególności sprawa dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy (2015/2757(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga, w szczególności sprawy Yves's Makwambali i Freda Baumy (B8-0690/2015);

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga, w szczególności sprawy dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy (B8-0692/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek i Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga, w szczególności sprawy dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy (B8-0694/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola i Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga, w szczególności sprawy dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy (B8-0696/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga, w szczególności sprawy dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy (B8-0699/2015);

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder i Philippe De Backer, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga, w szczególności sprawy dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy (B8-0700/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga, w szczególności sprawy dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy (B8-0702/2015).

III.   Bahrajn, a w szczególności sprawa Nabeela Rajaba (2015/2758(RSP))

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Bahrajnu, a w szczególności sprawy Nabeela Rajaba (B8-0703/2015);

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, w sprawie Bahrajnu, a w szczególności sprawy Nabeela Rajaba (B8-0704/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, w sprawie Bahrajnu, a w szczególności sprawy Nabeela Rajaba (B8-0705/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini i Anna Záborská w imieniu grupy PPE, w sprawie Bahrajnu, a w szczególności sprawy Nabeela Rajaba (B8-0706/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo i Tania González Peñas, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Bahrajnu, a w szczególności sprawy Nabeela Rajaba (B8-0708/2015);

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder i Philippe De Backer, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Bahrajnu, a w szczególności sprawy Nabeela Rajaba (B8-0710/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella i Julie Ward w imieniu grupy S&D, w sprawie Bahrajnu, a w szczególności sprawy Nabeela Rajaba (B8-0712/2015).

IV.   Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie (2015/2766(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie (B8-0707/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie (B8-0709/2015);

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Anna Záborská, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Roberta Metsola i Elisabetta Gardini, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie (B8-0711/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Miguel Urbán Crespo, w sprawie Sudanu: kara śmierci wydana na dwóch chrześcijańskich pastorów w związku z wyznawaną przez nich wiarą (B8-0713/2015);

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, w sprawie Sudanu: sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów (B8-0714/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Jeppe Kofod, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, Javi López, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward i Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie (B8-0715/2015).

Czas wystapień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Przegląd działań prezydencji łotewskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przegląd działań prezydencji łotewskiej (2015/2717(RSP))

Laimdota Straujuma (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Nuttall w imieniu grupy EFDD, Gianluca Buonanno w imieniu grupy ENF, i Krisztina Morvai niezrzeszona.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Laimdota Straujuma.

Debata została zamknięta.

Głos zabrał Emmanouil Glezos.


4. Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej dotyczące negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) [2014/2228(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Francisco José Millán Mon (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Arne Lietz (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Jeppe Kofod (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Marian Harkin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Bart Staes (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Jerzy Buzek (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Dita Charanzová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Wim van de Camp (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Paolo De Castro i James Nicholson (sprawozdawcy komisji opiniodawczej AGRI), Helga Trüpel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Dietmar Köster (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Esteban González Pons (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Jarosław Wałęsa (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Matt Carthy, w sprawie organizacji debaty (Przewodniczący przypomniał mającą zastosowanie procedurę), Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, i Zoltán Balczó niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi i Bendt Bendtsen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Bernd Lange.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.1 protokołu z dnia 8.7.2015.


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Syed Kamall i Glenis Willmott z okazji 10. rocznicy zamachów w Londynie z dnia 7 lipca 2005 r.

Głos zabrała Marine Le Pen w sprawie rozdziału miejsc w sali obrad plenarnych (Przewodnicząca wskazała, że kwestia ta zostanie omówiona przez Konferencję Przewodniczących).

Głos zabrał Jonathan Arnott, który sprzeciwił się niezastosowaniu procedury niebieskiej kartki podczas porannej debaty w sprawie partnerstwa transatlantyckiego (Przewodnicząca przypomniała, że zastosowanie tej procedury nie jest obowiązkowe).

Głos zabrał Fabio Massimo Castaldo, aby sprzeciwić się obecności pewnych symboli politycznych w budynkach Parlamentu.

Głos zabrał Gerard Batten, który wrócił do tematu zamachów w Londynie z dnia 7 lipca 2005 r. i zwrócił się o uczczenie tego wydarzenia minutą ciszy.

Głos zabrał Elmar Brok.

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Bettina Michelle Jakobsen (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nominacji Bettiny Michelle Jakobsen na członka Trybunału Obrachunkowego [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(głosowanie tajne)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Igor Šoltes (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0239)

Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 7.7.2015).


5.2. Wykonanie praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedury unijne w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (tekst ujednolicony) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0240)


5.3. Ochrona przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków (wersja ujednolicona) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0241)


5.4. Przyznanie uprawnień do połowów u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Wenezueli *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej deklaracji w sprawie przyznania uprawnień do połowów na wodach UE w wyłącznej strefie ekonomicznej u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0195/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

João Ferreira (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Parlament udzielił zgody na przyjęcie deklaracji.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0242)


5.5. Projekt budżetu korygującego nr 3/2015: uwzględnienie nadwyżki za rok 2014 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2014 [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0243)


5.6. Projekt budżetu korygującego nr 4/2015: uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii, Bułgarii i Włoch (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2015 na rok budżetowy 2015 i dołączonego do wniosku o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz Rumunii, Bułgarii i Włoch [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0244)


5.7. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Rumunii, Bułgarii i we Włoszech (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie w Rumunii, Bułgarii i Włoszech) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0245)


5.8. Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie realizacji multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie [2014/2244(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2015)0246)


5.9. Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (głosowanie)

Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (art.197 Regulaminu)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

Uznaje się za przyjęty bez głosowania.


5.10. Projekt budżetu korygującego nr 1/2015: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady na temat projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2015 na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja, towarzyszącego wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2015)0247)


5.11. Projekt budżetu korygującego nr 5/2015: reagowanie na presję migracyjną (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2015 na rok budżetowy 2015 – odpowiedź na presję migracyjną [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2015)0248)


5.12. Przegląd wdrożenia pakietu mlecznego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE – przegląd wdrożenia pakietu mlecznego [2014/2146(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: James Nicholson (A8-0187/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2015)0249)

Wystąpienia

Lidia Senra Rodríguez, przed głosowaniem.


5.13. Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zewnętrznego wpływu unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE [2014/2233(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

Głos zabrała Teresa Jiménez-Becerril Barrio, która zwróciła się o uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar terroyzmu w Europie.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez komisję INTA)

Przyjęto (P7_TA(2015)0250)


5.14. Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sektora owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r. [2014/2147(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2015)0251)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Dieter-Lebrecht Koch - A8-0183/2015
Deirdre Clune, Ruža Tomašić, Jill Seymour, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke i Lucy Anderson

Sprawozdanie James Nicholson - A8-0187/2015
Marian Harkin, Estefanía Torres Martínez, Deirdre Clune, Franc Bogovič, Momchil Nekov i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Jan Zahradil - A8-0182/2015
Andrejs Mamikins i Bill Etheridge

Sprawozdanie Nuno Melo - A8-0170/2015
Franc Bogovič i Momchil Nekov.


7. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.45 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (debata)

Oświadczenie Komisji: Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Lorenzo Fontana w imieniu grupy ENF, i Krisztina Morvai niezrzeszona.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.5 protokołu z dnia 9.7.2015.


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

10. Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Olle Ludvigsson (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Morten Messerschmidt w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, która odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tadeusza Zwiefkę, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Neena Gill, Daniel Buda i Victor Negrescu.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bendt Bendtsen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jeppego Kofoda, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes i Anneliese Dodds.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly i Notis Marias.

Głos zabrali: Věra Jourová i Sergio Gaetano Cofferati.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.6 protokołu z dnia 8.7.2015.


11. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P6_TA(2008)0030(COR01) zostało ogłoszone wczoraj (pkt 6 protokołu z dnia 6.7.2015) na posiedzeniu plenarnym.

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), uważa się je za zatwierdzone.


12. Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ustanowienia i funkcjonowania rezerwy zapewniającej stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Antonio Tajani (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Matthias Groote w imieniu grupy S&D, Ian Duncan w imieniu grupy ECR, José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez João Ferreirę, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federley'a, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, która odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibor Szanyia, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš i Massimo Paolucci.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Daciana Octavia Sârbu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić i João Ferreira.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Ivo Belet.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.7 protokołu z dnia 8.7.2015.


13. Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych (debata)

Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2016 [2015/2074(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

José Manuel Fernandes przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Arne Lietz (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Deirdre Clune (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Giovanni La Via (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Anneleen Van Bossuyt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Ildikó Gáll-Pelcz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Maria Spyraki (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Jean-Paul Denanot (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Barbara Matera (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Reimer Böge w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Nedzhmi Ali w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Sophie Montel w imieniu grupy ENF, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp i Alain Cadec (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Novakov, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva i José Manuel Fernandes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.12 protokołu z dnia 8.7.2015.

°
° ° °

Przewodniczący poinformował zgodnie z art. 190 ust. 1 Regulaminu, że grupa S&D przedstawi jutro wniosek o przełożenie dbaty w sprawie roli UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (pkt 71 porządku obrad).


PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

14. Europejska agenda bezpieczeństwa (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000064/2015) które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Europejska agenda bezpieczeństwa (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000065/2015) które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Europejska agenda bezpieczeństwa (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Claude Moraes rozwinął pytania.

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Agustína Díaza de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Judith Sargentini, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Monikę Hohlmeier, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Carlos Coelho, Monica Macovei i Jeroen Lenaers.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai i Ilhan Kyuchyuk.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Nicolas Schmit.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.4 protokołu z dnia 9.7.2015.


15. Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich * - Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Laura Agea (A8-0205/2015)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy [2014/2238(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea i Jean Lambert przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Marianne Thyssen (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Eleonora Evi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Monika Vana (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Georges Bach w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Jane Collins w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon i Guillaume Balas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke i Davor Škrlec.

Głos zabrali: Marianne Thyssen, Laura Agea i Jean Lambert.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.10 protokołu z dnia 8.7.2015 i pkt 4.13 protokołu z dnia 8.7.2015.


16. Międzynarodowa konferencja ONZ w sprawie finansowania rozwoju (13-16 lipca 2015 r.) - Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako wyzwania w krajach rozwijających się (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Międzynarodowa konferencja ONZ w sprawie finansowania rozwoju (13-16 lipca 2015 r.) (2015/2725(RSP))

Sprawozdanie w sprawie unikania zobowiązań podatkowych i uchylania się od opodatkowania jako wyzwań dla zarządzania, ochrony socjalnej i rozwoju w krajach rozwijających się [2015/2058(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Elly Schlein (A8-0184/2015)

Elly Schlein przedstawiła sprawozdanie.

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Neven Mimica (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Hugues Bayet (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Linda McAvan w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Davor Ivo Stier, Pedro Silva Pereira, Heidi Hautala, Nathan Gill, Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Joachim Zeller i Arne Lietz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Neven Mimica, Nicolas Schmit i Elly Schlein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.14 protokołu z dnia 8.7.2015.


17. Skład grup politycznych

Remo Sernagiotto przestał być członkiem grupy PPE i przystąpił do grupy ECR ze skutkiem od dnia 7 lipca 2015 r.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 563.528/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.15.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Bettina Michelle Jakobsen

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności