Index 
Proces-verbal
PDF 300kWORD 242k
Marţi, 7 iulie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Bilanțul Președinției letone (dezbatere)
 4.Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Bettina Michelle Jakobsen (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Exercitarea de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Venezuelei în largul coastei Guyanei Franceze *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015: excedentul aferent exerciţiului financiar 2014 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.6.Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2015: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru România, Bulgaria şi Italia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.7.Mobilizarea fondului de solidaritate al UE: inundațiile din România, Bulgaria și Italia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.8.Emiterea biletelor integrate multimodale în Europa (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.9.Prelungirea mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (vot)
  
5.10.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2015: Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) (vot)
  
5.11.Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2015: reacția la presiunile migrației (vot)
  
5.12.Bilanțul punerii în aplicare a pachetului privind laptele (vot)
  
5.13.Impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor de tip public-privat (vot)
  
5.14.Sectorul fructelor și legumelor după reforma din 2007 (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (dezbatere)
 10.Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (dezbatere)
 11.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 12.Rezerva pentru stabilitatea pieţei aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)
 13.Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog (dezbatere)
 14.Agenda europeană privind securitatea (dezbatere)
 15.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * - Inițiativa privind locurile de muncă verzi (dezbatere)
 16.Conferința internațională a ONU privind finanțarea pentru dezvoltare (13-16 iulie 2015) - Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în țările în curs de dezvoltare (dezbatere)
 17.Componența grupurilor politice
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 .Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Bettina Michelle Jakobsen
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele (2015/2756(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele (B8-0689/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, referitoare la proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele (B8-0691/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, referitoare la proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele (B8-0693/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, referitoare la proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele (B8-0695/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo și Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele (B8-0697/2015);

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder și Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, referitoare la proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele (B8-0698/2015);

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, referitoare la proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele (B8-0701/2015).

II.   Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauma (2015/2757(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Republica Democratică Congo, în special cazul lui Yves Makwambala și al lui Fred Bauma (B8-0690/2015);

- Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitoare la Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauma (B8-0692/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, referitoare la Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauma (B8-0694/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola și Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, referitoare la Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauma (B8-0696/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Kostadinka Kuneva și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauma (B8-0699/2015);

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder și Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, referitoare la Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauma (B8-0700/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, referitoare la Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauma (B8-0702/2015).

III.   Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0703/2015);

- Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitoare la Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0704/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0705/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini și Anna Záborská, în numele Grupului PPE, referitoare la Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0706/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo și Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0708/2015);

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder și Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, referitoare la Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0710/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella și Julie Ward, în numele Grupului S&D, referitoare la Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0712/2015).

IV.   Situația a doi pastori creștini din Sudan (2015/2766(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki și Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, referitoare la situația a doi pastori creștini din Sudan (B8-0707/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația a doi pastori creștini din Sudan (B8-0709/2015);

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Anna Záborská, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Roberta Metsola și Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, referitoare la situația a doi pastori creștini din Sudan (B8-0711/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos și Miguel Urbán Crespo, referitoare la condamnarea la moarte în Sudan a doi pastori creștini care își practicau credința (B8-0713/2015);

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck și Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația a doi pastori creștini din Sudan (B8-0714/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Jeppe Kofod, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, Javi López, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, referitoare la situația a doi pastori creștini din Sudan (B8-0715/2015).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Bilanțul Președinției letone (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Bilanțul Președinției letone (2015/2717(RSP))

Laimdota Straujuma (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Paul Nuttall, în numele Grupului EFDD, Gianluca Buonanno, în numele Grupului ENF, și Krisztina Morvai, neafiliată.

Au intervenit: Jean-Claude Juncker și Laimdota Straujuma.

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit Emmanouil Glezos.


4. Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (dezbatere)

Raport conținând recomandările Parlamentului European adresate Comisiei Europene privind negocierile Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (2014/2228(INI)) - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Francisco José Millán Mon (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Arne Lietz (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Jeppe Kofod (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Marian Harkin (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Bart Staes (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Jerzy Buzek (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Dita Charanzová (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Wim van de Camp (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Paolo De Castro și James Nicholson (raportori pentru aviz ai Comisiei AGRI), Helga Trüpel (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Dietmar Köster (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Esteban González Pons (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Jarosław Wałęsa (raportorul pentru aviz al Comisiei PETI), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Matt Carthy, privind desfășurarea dezbaterii (Președintele a reaminitit care este procedura aplicabilă), Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, și Zoltán Balczó, neafiliat.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi și Bendt Bendtsen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Bernd Lange.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.1 al PV din 8.7.2015.


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Syed Kamall și Glenis Willmott, cu ocazia comemorării a zece ani de la atentatele care au avut loc la Londra la 7 iulie 2005.

A intervenit Marine Le Pen, cu privire la repartizarea locurilor în Hemiciclu (Președinta a indicat că această problemă este discutată în cadrul Conferinței președinților).

A intervenit Jonathan Arnott, care s-a exprimat împotriva neaplicării procedurii „cartonașului albastru” în cadrul dezbaterii de dimineață cu privire la parteneriatul transatlantic (Președinta a reamintit că aplicarea acestei proceduri nu este obligatorie).

A intervenit Fabio Massimo Castaldo, pentru a protesta împotriva prezenței anumitor simboluri politice în clădirile Parlamentului.

A intervenit Gerard Batten, care a revenit la tema atentatelor care au avut loc la Londra la 7 iulie 2005 și a solicitat păstrarea unui minut de reculegere.

A intervenit Elmar Brok.

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Bettina Michelle Jakobsen (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a dnei Bettina Michelle Jakobsen în calitate de membră a Curții de Conturi (08487/2015 - C8-0122/2015- 2015/0803(NLE)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(vot secret)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Igor Šoltes (raportor) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2015)0239)

Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 7.7.2015).


5.2. Exercitarea de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind adoptarea procedurilor Uniunii în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) (text codificat) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2015)0240)


5.3. Protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale (text codificat) (COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2015)0241)


5.4. Acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Venezuelei în largul coastei Guyanei Franceze *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Declarației privind acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei, în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze (05420/2015 - C8-0043/2015- 2015/0001(NLE)) - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0195/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

João Ferreira (raportor) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la aprobarea declarației.

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2015)0242)


5.5. Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015: excedentul aferent exerciţiului financiar 2014 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, de înregistrare a excedentului aferent exercițiului financiar 2014 (09765/2015 - C8-0161/2015- 2015/2077(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2015)0243)


5.6. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2015: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru România, Bulgaria şi Italia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru România, Bulgaria și Italia (09767/2015 - C8-0162/2015- 2015/2078(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2015)0244)


5.7. Mobilizarea fondului de solidaritate al UE: inundațiile din România, Bulgaria și Italia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (inundațiile din România, Bulgaria și Italia) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015- 2015/2079(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2015)0245)


5.8. Emiterea biletelor integrate multimodale în Europa (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la implementarea unor sisteme integrate multimodale de emitere a biletelor în UE (2014/2244(INI)) - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2015)0246)


5.9. Prelungirea mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (vot)

Prelungirea mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (articolul 197 din Regulamentul de procedură)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

Considerat adoptat fără vot.


5.10. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2015: Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, secțiunea III – Comisia, care însoțește propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015- 2015/2011(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2015)0247)


5.11. Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2015: reacția la presiunile migrației (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 - reacția la presiunile migrației (09768/2015 - C8-0163/2015- 2015/2121(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2015)0248)


5.12. Bilanțul punerii în aplicare a pachetului privind laptele (vot)

Raport referitor la viitorul sectorului produselor lactate din UE - bilanțul punerii în aplicare a Pachetului privind laptele (2014/2146(INI)) - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: James Nicholson (A8-0187/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2015)0249)

Intervenții

Lidia Senra Rodríguez, înaintea votării.


5.13. Impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor de tip public-privat (vot)

Raport referitor la impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor public-private din țările din afara UE (2014/2233(INI)) - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

A intervenit Teresa Jiménez-Becerril Barrio, pentru a solicita păstrarea unui minut de reculegere în omagiul victimelor terorismului în Europa.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul GUE/NGL)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de INTA)

Adoptat (P7_TA(2015)0250)


5.14. Sectorul fructelor și legumelor după reforma din 2007 (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la organizațiile de producători, la fondurile operaționale și la programele operaționale din sectorul fructelor și legumelor de la reforma din 2007 și până în prezent (2014/2147(INI)) - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2015)0251).


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Dieter-Lebrecht Koch - A8-0183/2015
Deirdre Clune, Ruža Tomašić, Jill Seymour, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke și Lucy Anderson

Raport James Nicholson - A8-0187/2015
Marian Harkin, Estefanía Torres Martínez, Deirdre Clune, Franc Bogovič, Momchil Nekov și Andrejs Mamikins

Raport Jan Zahradil - A8-0182/2015
Andrejs Mamikins și Bill Etheridge

Raport Nuno Melo - A8-0170/2015
Franc Bogovič și Momchil Nekov.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.45, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


9. Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: József Szájer, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Lorenzo Fontana, în numele Grupului ENF, și Krisztina Morvai, neafiliată.

A intervenit Frans Timmermans.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.5 al PV din 9.7.2015.


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

10. Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Olle Ludvigsson (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Morten Messerschmidt, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Steeve Briois, în numele Grupului ENF, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, care a refuzat să răspundă unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda și Victor Negrescu.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Bendt Bendtsen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes și Anneliese Dodds.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly și Notis Marias.

Au intervenit: Věra Jourová și Sergio Gaetano Cofferati.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.6 al PV din 8.7.2015.


11. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P6_TA(2008)0030(COR01)) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 6 al PV din 6.7.2015).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați [articolul 231, alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


12. Rezerva pentru stabilitatea pieţei aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE (COM(2014)0020 - C7-0016/2014- 2014/0011(COD)) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Antonio Tajani (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Peter Liese, în numele Grupului PPE, Matthias Groote, în numele Grupului S&D, Ian Duncan, în numele Grupului ECR, José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către João Ferreira, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fredrick Federley, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš și Massimo Paolucci.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

A intervenit Daciana Octavia Sârbu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić și João Ferreira.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Ivo Belet.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.7 al PV din 8.7.2015.


13. Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog (dezbatere)

Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2016 (2015/2074(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

José Manuel Fernandes și-a prezentat raportul.

A intervenit Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Arne Lietz (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Deirdre Clune (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Giovanni La Via (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Anneleen Van Bossuyt (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Ildikó Gáll-Pelcz (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Maria Spyraki (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Jean-Paul Denanot (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Barbara Matera (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Reimer Böge, în numele Grupului PPE, Jens Geier, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Sophie Montel, în numele Grupului ENF, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp și Alain Cadec (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Novakov, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Kristalina Georgieva și José Manuel Fernandes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.12 al PV din 8.7.2015.

°
° ° °

Președintele a comunicat că mâine Grupul S&D va prezenta, în conformitate cu articolul 190 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, o solicitare de amânare a dezbaterii privind rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (punctul 71 din OJ).


A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

14. Agenda europeană privind securitatea (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000064/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Consiliului: Agenda europeană privind securitatea (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000065/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Agenda europeană privind securitatea (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Claude Moraes a dezvoltat întrebările.

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Monika Hohlmeier, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Carlos Coelho, Monica Macovei și Jeroen Lenaers.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai și Ilhan Kyuchyuk.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Nicolas Schmit.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.4 al PV din 9.7.2015.


15. Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * - Inițiativa privind locurile de muncă verzi (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Laura Agea (A8-0205/2015)

Raport referitor la Inițiativa privind locurile de muncă verzi: exploatarea potențialului economiei verzi în materie de locuri de muncă [2014/2238(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea și Jean Lambert și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit: Eleonora Evi (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Monika Vana (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Georges Bach, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Jane Collins, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon și Guillaume Balas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke și Davor Škrlec.

Au intervenit: Marianne Thyssen, Laura Agea și Jean Lambert.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.10 al PV din 8.7.2015 și punctul 4.13 al PV din 8.7.2015.


16. Conferința internațională a ONU privind finanțarea pentru dezvoltare (13-16 iulie 2015) - Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în țările în curs de dezvoltare (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Conferința internațională a ONU privind finanțarea pentru dezvoltare (13-16 iulie 2015) (2015/2725(RSP))

Raport referitor la impactul evaziunii fiscale și al fraudei fiscale asupra guvernanței, protecției sociale și dezvoltării în țările în curs de dezvoltare [2015/2058(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Elly Schlein (A8-0184/2015)

Elly Schlein și-a prezentat raportul.

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Neven Mimica (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Hugues Bayet (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Paul Rübig, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Davor Ivo Stier, Pedro Silva Pereira, Heidi Hautala, Nathan Gill, Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Joachim Zeller și Arne Lietz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Neven Mimica, Nicolas Schmit și Elly Schlein.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.14 al PV din 8.7.2015.


17. Componența grupurilor politice

Remo Sernagiotto nu mai este membru al Grupului PPE și a aderat la Grupul ECR cu efect de la 7 iulie 2015.


18. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 563.528/OJME).


19. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.15.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretar General

Vicepreședinte


Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Bettina Michelle Jakobsen

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Aviz juridic - Politica de confidențialitate