Zoznam 
Zápisnica
PDF 297kWORD 234k
Utorok, 7. júla 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Hodnotenie lotyšského predsedníctva (rozprava)
 4.Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Bettina Michelle Jakobsen (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Uplatňovanie práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Ochrana proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Rybolovné možnosti vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuely pri pobreží Francúzskej Guyany *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 – prebytok z roku 2014 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2015: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.7.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.8.Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.9.Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)
  
5.10.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Európsky fond pre strategické investície (EFSI) (hlasovanie)
  
5.11.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 – Reakcia na migračné tlaky (hlasovanie)
  
5.12.Preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (hlasovanie)
  
5.13.Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky na verejno-súkromné partnerstvá (hlasovanie)
  
5.14.Sektor ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (rozprava)
 10.Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (rozprava)
 11.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 12.Rezerva stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov ***I (rozprava)
 13.Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg (rozprava)
 14.Európsky program v oblasti bezpečnosti (rozprava)
 15.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * – Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest (rozprava)
 16.Medzinárodná konferencia OSN o financovaní rozvoja (13. – 16. júla 2015) - Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky ako výzvy v rozvojových krajinách (rozprava)
 17.Zloženie politických skupín
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 .Príloha 1 – Vymenovanie člena Dvora audítorov – Bettina Michelle Jakobsen
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Kambodžské návrhy zákonov o MVO a odborových zväzoch (2015/2756(RSP))

– Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o kambodžských návrhoch zákonov o MVO a odborových zväzoch (B8-0689/2015);

– Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Marco Zanni v mene skupiny EFDD, o kambodžských návrhoch zákonov o MVO a odborových zväzoch (B8-0691/2015);

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, o kambodžských návrhoch zákonov o MVO a odborových zväzoch (B8-0693/2015);

– Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via a Roberta Metsola v mene skupiny PPE, o kambodžských návrhoch zákonov o MVO a odborových zväzoch (B8-0695/2015);

– Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo a Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, o kambodžských návrhoch zákonov o MVO a odborových zväzoch (B8-0697/2015);

– Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder a Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, o kambodžských návrhoch zákonov o MVO a odborových zväzoch (B8-0698/2015);

– Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D, o kambodžských návrhoch zákonov o MVO a odborových zväzoch (B8-0701/2015).

II.   Konžská demokratická republika (KDR), najmä prípad dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu (2015/2757(RSP))

– Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä prípade Yvesa Makwambalu a Freda Baumu (B8-0690/2015);

– Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä prípade dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu (B8-0692/2015);

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä prípade dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu (B8-0694/2015);

– Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola a Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä prípade dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu (B8-0696/2015);

– Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL, o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä prípade dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu (B8-0699/2015);

– Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder a Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä prípade dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu (B8-0700/2015);

– Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D, o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä prípade dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu (B8-0702/2015).

III.   Bahrajn, najmä prípad Nabíla Radžaba (2015/2758(RSP))

– Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, o Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0703/2015);

– Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, o Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0704/2015);

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto a Branislav Škripek v mene skupiny ECR, o Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0705/2015);

– Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini a Anna Záborská v mene skupiny PPE, o Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0706/2015);

– Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo a Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, o Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0708/2015);

– Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder a Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, o Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0710/2015);

– Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella a Julie Ward v mene skupiny S&D, o Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0712/2015).

IV.   Situácia dvoch kresťanských kňazov v Sudáne (2015/2766(RSP))

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, o situácii dvoch kresťanských kňazov v Sudáne (B8-0707/2015);

– Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny Verts/ALE, o situácii dvoch kresťanských kňazov v Sudáne (B8-0709/2015);

– Cristian Dan Preda, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Anna Záborská, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Roberta Metsola a Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, o situácii dvoch kresťanských kňazov v Sudáne (B8-0711/2015);

– Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Miguel Urbán Crespo, o Sudáne: trest smrti pre dvoch kresťanských kňazov za uplatňovanie viery (B8-0713/2015);

– Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck a Hannu Takkula v mene skupiny ALDE, o Sudáne: situácia dvoch kresťanských kňazov (B8-0714/2015);

– Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Jeppe Kofod, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, Javi López, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D, o situácii dvoch kresťanských kňazov v Sudáne (B8-0715/2015).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Hodnotenie lotyšského predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Hodnotenie lotyšského predsedníctva (2015/2717(RSP))

Laimdota Straujuma (úradujúca predsedníčka Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Paul Nuttall v mene skupiny EFDD, Gianluca Buonanno v mene skupiny ENF a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Laimdota Straujuma.

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpil Emmanouil Glezos.


4. Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (rozprava)

Správa obsahujúca odporúčania Európskeho parlamentu Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) [2014/2228(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Arne Lietz (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Jeppe Kofod (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Marian Harkin (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Bart Staes (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Jerzy Buzek (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Dita Charanzová (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Paolo De Castro a James Nicholson (spravodajcovia výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Dietmar Köster (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Esteban González Pons (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Jarosław Wałęsa (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Matt Carthy, k organizácii rozpravy (predseda pripomenul príslušný postup), Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Marine Le Pen v mene skupiny ENF a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi a Bendt Bendtsen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Bernd Lange.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 8.7.2015.


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Syed Kamall a Glenis Willmott pri príležitosti 10. výročia útokov zo 7. júla 2005 v Londýne.

V rozprave vystúpila Marine Le Pen k rozdeleniu kresiel v rokovacej sále (predsedníčka oznámila, že otázka sa rieši v rámci Konferencie predsedov).

V rozprave vystúpil Jonathan Arnott, ktorý nesúhlasil s neuplatnením postupu tzv. modrej karty v dopoludňajšej rozprave o transatlantickom partnerstve (predsedníčka upozornila, že tento postup nie je povinný).

V rozprave vystúpil Fabio Massimo Castaldo, ktorý vyjadril nesúhlas s umiestnením niektorých politických symbolov v budovách Parlamentu.

V rozprave vystúpil Gerard Batten, ktorý sa vrátil k otázke útokov, ku ktorým došlo 7. júla 2005 v Londýne, a požiadal o minútu ticha.

V rozprave vystúpil Elmar Brok.

5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Vymenovanie člena Dvora audítorov – Bettina Michelle Jakobsen (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vymenovaní Bettiny Michelle Jakobsenovej za členku Dvora audítorov [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(tajné hlasovanie)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Igor Šoltes (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0239)

Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 7.7.2015).


5.2. Uplatňovanie práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúceho postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0240)


5.3. Ochrana proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel (kodifikované znenie) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0241)


5.4. Rybolovné možnosti vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuely pri pobreží Francúzskej Guyany *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o schválení Vyhlásenia o udelení rybolovných možností vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuelskej bolívarovskej republiky vo výhradnej hospodárskej zóne pri pobreží Francúzskej Guyany, v mene Európskej únie [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0195/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

João Ferreira (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Parlament udelil súhlas so schválením vyhlásenia.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0242)


5.5. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 – prebytok z roku 2014 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2015 na rozpočtový rok 2015 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2014 [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0243)


5.6. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2015: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2015 Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorý je priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0244)


5.7. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0245)


5.8. Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o integrovanom predaji multimodálnych prepravných dokladov v Európe [2014/2244(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2015)0246)


5.9. Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)

Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (článok 197 rokovacieho poriadku)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

Považované za prijaté bez hlasovania.


5.10. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Európsky fond pre strategické investície (EFSI) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2015 na rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia, pripojeného k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2015)0247)


5.11. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 – Reakcia na migračné tlaky (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2015 na rozpočtový rok 2015 – Reakcia na migračné tlaky [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2015)0248)


5.12. Preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (hlasovanie)

Správa o vyhliadkach sektora mlieka EÚ – preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka [2014/2146(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: James Nicholson (A8-0187/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2015)0249)

Vystúpenia:

Lidia Senra Rodríguez, pred hlasovaním.


5.13. Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky na verejno-súkromné partnerstvá (hlasovanie)

Správa o vonkajšom dosahu obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné iniciatívy v krajinách mimo EÚ [2014/2233(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

V rozprave vystúpila Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ktorá požiadala o uctenie pamiatky obetí terorizmu v Európe minútou ticha.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou GUE/NGL)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom INTA)

Prijatý (P7_TA(2015)0250)


5.14. Sektor ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 (hlasovanie)

Správa o sektore ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 [2014/2147(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2015)0251)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Dieter-Lebrecht Koch - A8-0183/2015
Deirdre Clune, Ruža Tomašić, Jill Seymour, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke a Lucy Anderson

Správa: James Nicholson - A8-0187/2015
Marian Harkin, Estefanía Torres Martínez, Deirdre Clune, Franc Bogovič, Momchil Nekov a Andrejs Mamikins

Správa: Jan Zahradil - A8-0182/2015
Andrejs Mamikins a Bill Etheridge

Správa: Nuno Melo - A8-0170/2015
Franc Bogovič a Momchil Nekov.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Lorenzo Fontana v mene skupiny ENF a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.5 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

10. Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Olle Ludvigsson (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Morten Messerschmidt v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Steeve Briois v mene skupiny ENF, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda a Victor Negrescu.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bendt Bendtsen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes a Anneliese Dodds.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly a Notis Marias.

Vystúpili: Věra Jourová a Sergio Gaetano Cofferati.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.6 zápisnice zo dňa 8.7.2015.


11. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 6 zápisnice zo dňa 6.7.2015) bolo oznámené korigendum (P6_TA(2008)0030(COR01)).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala o hlasovanie o korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), toto korigendum sa považuje za schválené.


12. Rezerva stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení a prevádzke rezervy stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov a o zmene smernice 2003/87/ES [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Antonio Tajani (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Peter Liese v mene skupiny PPE, Matthias Groote v mene skupiny S&D, Ian Duncan v mene skupiny ECR, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fredrick Federley, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš a Massimo Paolucci.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

V rozprave vystúpila Daciana Octavia Sârbu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić a João Ferreira.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Ivo Belet.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.7 zápisnice zo dňa 8.7.2015.


13. Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg (rozprava)

Správa o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2016 [2015/2074(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

José Manuel Fernandes uviedol správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Arne Lietz (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Deirdre Clune (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Giovanni La Via (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Anneleen Van Bossuyt (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Ildikó Gáll-Pelcz (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Maria Spyraki (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Jean-Paul Denanot (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Barbara Matera (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Reimer Böge v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Sophie Montel v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp a Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Novakov, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a José Manuel Fernandes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.12 zápisnice zo dňa 8.7.2015.

°
° ° °

Predseda v súlade s článkom 190 ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil, že skupina S&D predloží v nasledujúci deň dopoludnia žiadosť o odloženie rozpravy o úlohe EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (bod 71 programu schôdze).


PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

14. Európsky program v oblasti bezpečnosti (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000064/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Radu: Európsky program v oblasti bezpečnosti (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000065/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Európsky program v oblasti bezpečnosti (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Claude Moraes rozvinul otázky.

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Monika Hohlmeier, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Carlos Coelho, Monica Macovei a Jeroen Lenaers.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai a Ilhan Kyuchyuk.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Nicolas Schmit.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.4 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


15. Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * – Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0205/2015)

Správa o iniciatíve na podporu zelených pracovných miest: Využitie potenciálu ekologického hospodárstva vytvárať pracovné miesta [2014/2238(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea a Jean Lambert uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Eleonora Evi (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Monika Vana (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Georges Bach v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Jane Collins v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon a Guillaume Balas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke a Davor Škrlec.

Vystúpili: Marianne Thyssen, Laura Agea a Jean Lambert.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.10 zápisnice zo dňa 8.7.2015 a bod 4.13 zápisnice zo dňa 8.7.2015.


16. Medzinárodná konferencia OSN o financovaní rozvoja (13. – 16. júla 2015) - Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky ako výzvy v rozvojových krajinách (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Medzinárodná konferencia OSN o financovaní rozvoja (13. – 16. júla 2015) (2015/2725(RSP))

Správa o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch ako výzvach pre riadenie, sociálnu ochranu a rozvoj v rozvojových krajinách [2015/2058(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Elly Schlein (A8-0184/2015)

Elly Schlein uviedla správu.

Nicolas Schmit (predseda Rady) a Neven Mimica (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Hugues Bayet (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Paul Rübig v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Davor Ivo Stier, Pedro Silva Pereira, Heidi Hautala, Nathan Gill, Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Joachim Zeller a Arne Lietz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Neven Mimica, Nicolas Schmit a Elly Schlein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.14 zápisnice zo dňa 8.7.2015.


17. Zloženie politických skupín

Remo Sernagiotto už nie je členom skupiny PPE a vstúpil do skupiny ECR s účinnosťou od 7. júla 2015.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 563.528/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.15 h.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generálny tajomník

podpredseda


Príloha 1 – Vymenovanie člena Dvora audítorov – Bettina Michelle Jakobsen

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia