Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 8. juuli 2015 - Strasbourg

3. Euroopa Ülemkogu (25.–26. juuni 2015) ja euroala tippkohtumise (7. juuli 2015) järeldused ning hetkeolukord Kreekas (arutelu)
Istungi stenogramm

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu (25.–26. juuni 2015) ja euroala tippkohtumise (7. juuli 2015) järeldused ning hetkeolukord Kreekas (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Alexis Tsipras (Kreeka peaminister).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Herbert Reul.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall ja Peter Lundgren.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võtsid Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova ja Sylvie Guillaume.

Sõna võttis Fabio Massimo Castaldo eelneva registreerimaiseta sõnavõttude teemal.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo ja Ruža Tomašić.

Sõna võttis Sofia Sakorafa eelneva registreerimiseta sõnavõttude teemal.

Sõna võtsid Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika