Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg

3. Slutsatserna från Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) och från Eurogruppens möte (7 juli 2015) samt den aktuella situationen i Grekland (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) och från Eurogruppens möte (7 juli 2015) samt den aktuella situationen i Grekland (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Alexis Tsipras (Greklands premiärminister).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Marine Le Pen för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, och Herbert Reul.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall och Peter Lundgren.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova och Sylvie Guillaume.

Talare: Fabio Massimo Castaldo om ögonkontaktsförfarandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo och Ruža Tomašić.

Talare: Sofia Sakorafa om ögonkontaktsförfarandet.

Talare: Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy