Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2125(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0210/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0210/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2015 - 4.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0262

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

4.11. Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Φιλανδία - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2015/001 FΙ/Broadcom από τη Φινλανδία) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0262)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου