Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург

4. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказаха се: Ivo Vajgl, относно намесата на израелските военни сили в Газа на 8 юли 2014 г., Ulrike Lunacek, относно поведението на Janusz Korwin-Mikke и неговото изказване, направено вчера, по време на устните обяснения на вот, което тя счита за неприемливо (точка 6 от протокола от 7.7.2015 г) (председателят потвърди, че ще бъдат приети съответните мерки) и Tiziana Beghin относно изменение 117 към доклада на Bernd Lange - A8-0175/2015.


4.1. Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (гласуване)

Доклад, съдържащ препоръки на Европейския парламент до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите [2014/2228(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0252)

Изказвания

Yannick Jadot относно изменение 117 и реда на гласуване на измененията. Председателят обясни причините за неговото решение и поиска съгласието на Парламента за подлагане на изменение 117 на гласуване в съответствие с член 174, параграф 4 от Правилника за дейността.

Чрез електронно гласуване (448 за, 247 против, 11 въздържали се) Парламентът приема измемение 117 да бъде подложено на гласуване.

Eleonora Forenza относно провеждането на гласуването, Reinhard Bütikofer относно реда на гласуване на измененията (председателят припомни в тази връзка разпоредбите на член 22 и член 174, параграф 3 от Правилника за дейността) и Tiziana Beghin, преди окончателното гласуване относно изменение 40.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател


4.2. Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Бившата югославска република Македония (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Бившата югославска република Македония, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0253)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.3. Споразумение за стабилизиране и асоцииране със Сърбия (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0189/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0254)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.4. Научно и технологично сътрудничество с Индия: подновяване на споразумението *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0255)

Парламентът дава съгласието си за подновяване на споразумението.


4.5. Научно-техническо сътрудничество с Фарьорските острови: „Хоризонт 2020“ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0256)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.6. Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


4.7. Резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0258)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0258)

Изказвания

Ivo Belet (докладчик), преди гласуването.


4.8. Морски лица ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно морските лица за изменение на директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0259)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0259)


4.9. Споразумение за научно и технологично сътрудничество с Швейцария: „Хоризонт 2020“ и дейностите на ITER *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Конфедерация Швейцария, за асоциирането на Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за изследвания и иновации и програмата за изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт 2020“, и за регулирането на участието на Конфедерация Швейцария в дейностите на ITER, извършвани от „Fusion for Energy“ [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0260)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.10. Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоките за политиката на държавите членки в областта на заетостта [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Laura Agea (A8-0205/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0261)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0261)


4.11. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление от Финландия — EGF/2015/001 FI/Broadcom) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0262)


4.12. Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранната среща (гласуване)

Доклад относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2016 г. [2015/2074(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0263)


4.13. Инициатива за зелена заетост (гласуване)

Доклад относно инициативата за зелена заетост: оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места [2014/2238(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0264)


4.14. Избягването и укриването на данъци като предизвикателства в развиващите се страни (гласуване)

Доклад относно избягването и укриването на данъци като предизвикателства за управлението, социалната закрила и развитието в развиващите се страни [2015/2058(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0265)

Правна информация - Политика за поверителност