Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. liepos 8 d. - Strasbūras

4. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo: Ivo Vajgl dėl Izraelio ginkluotųjų pajėgų intervencijos Gazoje 2014 m. liepos 8 d., Ulrike Lunacek dėl, jos nuomone, nepriimtino Janusz Korwin-Mikke elgesio ir pareiškimų per vakarykščius žodinius paaiškinimus dėl balsavimo (2015 07 07 protokolo 6 punktas) (pirmininkas patvirtino, kad bus imtasi tinkamų priemonių) ir Tiziana Beghin dėl Bernd Lange pranešimo 117 pakeitimo – A8-0175/2015.


4.1. Derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (angl. TTIP) susitarimo (balsavimas)

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Europos Komisijai dėl derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimo [2014/2228(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0252)

Kalbėjo:

Yannick Jadot dėl 117 pakeitimo ir dėl balsavimo dėl pakeitimų tvarkos. Pirmininkas paaiškino savo sprendimo priežastis ir paprašė Parlamento pritarti balsavimui dėl 117 pakeitimo, pagal Darbo tvarkos taisyklių 174 straipsnio 4 dalį.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (448 už, 247 prieš, 11 susilaikė) pritarė, kad būtų balsuojama dėl 117 pakeitimo.

Eleonora Forenza dėl balsavimo eigos, Reinhard Bütikofer dėl balsavimo dėl pakeitimų tvarkos (pirmininkas šiuo klausimu priminė Darbo tvarkos taisyklių 22 straipsnio ir 174 straipsnio 3 dalies nuostatas) ir Tiziana Beghin, prieš galutinį balsavimą, dėl 40 pakeitimo.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas


4.2. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0253)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.3. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su Serbija (protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: David McAllister (A8-0189/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0254)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.4. Mokslinis ir technologinis bendradarbiavimas su Indija: susitarimo atnaujinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Vyriausybės Susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo atnaujinimo projekto [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0255)

Parlamentas pritarė susitarimo atnaujinimui.


4.5. Mokslinis ir technologinis bendradarbiavimas su Farerų Salomis: programa „Horizontas 2020“ *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Farerų Salų susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, pagal kurį Farerų Salos tampa bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) asocijuotąja šalimi, sudarymo projekto [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0256)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.6. Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (pranešėjas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


4.7. Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0258)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0258)

Kalbėjo

Ivo Belet (pranešėjas), prieš balsavimą.


4.8. Jūrininkai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl jūrininkų, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB ir 2001/23/EB [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0259)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0259)


4.9. Mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas su Šveicarija: „Horizontas 2020“ ir ITER veikla *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, pagal kurį Šveicarijos Konfederacija tampa bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ ir Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma programa „Horizontas 2020“, asocijuotąja šalimi ir kuriuo reglamentuojamas Šveicarijos dalyvavimas Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės vykdomoje ITER veikloje, sudarymo projekto [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0260)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.10. Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0261)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0261)


4.11. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Suomijos paraiška „EGF/2015/001 FI/Broadcom“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška „EGF/2015/001 FI/Broadcom“) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0262)


4.12. 2016 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (balsavimas)

Pranešimas dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu susitikimu dėl 2016 m. biudžeto projekto [2015/2074(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0263)


4.13. Žaliojo užimtumo iniciatyva (balsavimas)

Pranešimas „Žaliojo užimtumo iniciatyva. Išnaudoti žaliosios ekonomikos darbo vietų kūrimo potencialą“ [2014/2238(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0264)


4.14. Mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas kaip besivystančių šalių problemos (balsavimas)

Pranešimas dėl mokesčių vengimo ir mokesčių slėpimo kaip besivystančių šalių valdymo, socialinės apsaugos ir vystymosi problemų [2015/2058(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0265)

Teisinė informacija - Privatumo politika