Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg

4. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: Ivo Vajgl, om de israeliska väpnade styrkornas intervention i Gaza den 8 juli 2014, Ulrike Lunacek, om Janusz Korwin-Mikkes uppträdande och uttalanden – som hon fann oacceptabla – i går under de muntliga röstförklaringarna (punkt 6 i protokollet av den 7.7.2015) (talmannen försäkrade att lämpliga åtgärder skulle vidtas) och Tiziana Beghin, om ändringsförslag 117 till Bernd Langes betänkande - A8-0175/2015.


4.1. Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (omröstning)

Betänkande med Europaparlamentets rekommendationer till kommissionen om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) [2014/2228(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0252)

Inlägg:

- Yannick Jadot om ändringsförslag 117 och ordningsföljden vid omröstningen om ändringsförslagen. Talmannen förklarade bakgrunden till sitt beslut, och begärde att parlamentets skulle godkänna att ändringsförslag 117 togs upp till omröstning, i enlighet med artikel 174.4 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände genom EO (448 röster för, 247 röster emot, 11 nedlagda röster) att ändringsförslag 117 skulle tas upp till omröstning.

Eleonora Forenza, som ställde en ordningsfråga, Reinhard Bütikofer om ordningsföljden vid omröstningen om ändringsförslagen (talmannen påminde i detta sammanhang om bestämmelserna i artiklarna 22 och 174.3 i arbetsordningen) och Tiziana Beghin, före slutomröstningen, om ändringsförslag 40.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman


4.2. Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0253)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.3. Stabiliserings- och associeringsavtal med Serbien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0189/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0254)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.4. Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Indien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0255)

Parlamentet godkände att avtalet förnyas.


4.5. Vetenskapligt och tekniskt samarbete med Färöarna: Horisont 2020 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0256)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.6. Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


4.7. Marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0258)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0258)

Inlägg

Ivo Belet, (föredragande), före omröstningen.


4.8. Sjöfolk ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om sjöfolk och om ändring av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG och 2001/23/EG [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0259)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0259)


4.9. Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Schweiz: Horisont 2020 och Iterverksamhet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0260)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.10. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0261)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0261)


4.11. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0262)


4.12. Budget 2016 – mandat för trepartsmötet (omröstning)

Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget 2016 [2015/2074(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0263)


4.13. Initiativ för grön sysselsättning (omröstning)

Betänkande om ”Initiativ för grön sysselsättning: Ta vara på den gröna ekonomins jobbpotential” [2014/2238(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0264)


4.14. Skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar i utvecklingsländer (omröstning)

Betänkande om skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar till goda styrelseformer, socialt skydd och utveckling i utvecklingsländer [2015/2058(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0265)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy