Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург

8. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следният проект на делегиран акт беше предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на определени енологични практики и Регламент (ЕО) № 436/2009 по отношение на регистрирането на тези практики в регистрите на лозаро-винарския сектор (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 юли 2015 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

Правна информация - Политика за поверителност