Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

9. Πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (2015/2759(RSP))

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Roberta Metsola, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Victor Boştinaru, Afzal Khan, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Karol Karski και Kristina Winberg, και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Kinga Gál και Doru-Claudian Frunzulică.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου