Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург

10. Подкрепа на ЕС за Тунис (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Подкрепа на ЕС за Тунис (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill и Inés Ayala Sender.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност