Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург

11. Бъдещите отношения между ЕС и Куба (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Бъдещите отношения между ЕС и Куба (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel и Pavel Telička.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon и Michael Gahler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná и Igor Šoltes.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност