Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg

11. Framtida förbindelser mellan EU och Kuba (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Framtida förbindelser mellan EU och Kuba (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel och Pavel Telička.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon och Michael Gahler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná och Igor Šoltes.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy