Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург

12. Положението в Йемен (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Йемен (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Michèle Alliot-Marie, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.6 от протокола от 9.7.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност