Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург

13. Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека по света (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека по света (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Илхан Кючюк, Josef Weidenholzer и Beatrix von Storch.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott и Csaba Sógor.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност