Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2229(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0193/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0193/2015

Συζήτηση :

PV 08/07/2015 - 15
CRE 08/07/2015 - 15

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0271

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

15. Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και με τις προοπτικές για πολιτική σταθερότητα [2014/2229(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Ο Vincent Peillon παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Aymeric Chauprade, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Tunne Kelam, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Javi López, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki και Arnaud Danjean.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jaromír Štětina, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Γεώργιος Επιτήδειος, Marijana Petir, Arne Gericke και Ivo Vajgl.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Vincent Peillon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου