Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2002(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0194/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0194/2015

Συζήτηση :

PV 08/07/2015 - 16
CRE 08/07/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.8
CRE 09/07/2015 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0272

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

16. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας [2015/2002(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Ο Eduard Kukan παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andi Cristea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni και Andrey Kovatchev, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Eduard Kukan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου