Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της λουξεμβουργιανής Προεδρίας (συζήτηση)
 3.Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) και της συνόδου κορυφής για το Ευρώ (7 Ιουλίου 2015) και η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) (ψηφοφορία)
  
4.2.Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.3.Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Δημοκρατία της Σερβίας (πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.4.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.5.Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Φερόε για τη σύνδεσή τους με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.6.Ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ***I (ψηφοφορία)
  
4.7.Θέσπιση και λειτουργία αποθεματικού για την σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκππομπής αερίων θερμοκηπίου και τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ***I (ψηφοφορία)
  
4.8.Ναυτικοί ***I (ψηφοφορία)
  
4.9.Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με την Ελβετία: Ορίζων 2020 και δραστηριότητες ITER *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.10.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  
4.11.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Φιλανδία - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (ψηφοφορία)
  
4.12.Προϋπολογισμός 2016 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (ψηφοφορία)
  
4.13.Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση (ψηφοφορία)
  
4.14.Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 9.Πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (συζήτηση)
 10.Στήριξη της ΕΕ στην Τυνησία (συζήτηση)
 11.Μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Κούβας (συζήτηση)
 12.Κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 13.Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2014 (συζήτηση)
 14.Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (συζήτηση)
 15.Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (συζήτηση)
 16.Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (συζήτηση)
 17.Μεταφορές πιστώσεων
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (177 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (8921 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (196 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (78 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (359 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (260 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1113 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (7082 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου