Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 260kWORD 196k
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της λουξεμβουργιανής Προεδρίας (συζήτηση)
 3.Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) και της συνόδου κορυφής για το Ευρώ (7 Ιουλίου 2015) και η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) (ψηφοφορία)
  
4.2.Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.3.Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Δημοκρατία της Σερβίας (πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.4.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.5.Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Φερόε για τη σύνδεσή τους με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.6.Ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ***I (ψηφοφορία)
  
4.7.Θέσπιση και λειτουργία αποθεματικού για την σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκππομπής αερίων θερμοκηπίου και τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ***I (ψηφοφορία)
  
4.8.Ναυτικοί ***I (ψηφοφορία)
  
4.9.Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με την Ελβετία: Ορίζων 2020 και δραστηριότητες ITER *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.10.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  
4.11.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Φιλανδία - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (ψηφοφορία)
  
4.12.Προϋπολογισμός 2016 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (ψηφοφορία)
  
4.13.Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση (ψηφοφορία)
  
4.14.Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 9.Πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (συζήτηση)
 10.Στήριξη της ΕΕ στην Τυνησία (συζήτηση)
 11.Μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Κούβας (συζήτηση)
 12.Κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 13.Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2014 (συζήτηση)
 14.Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (συζήτηση)
 15.Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (συζήτηση)
 16.Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (συζήτηση)
 17.Μεταφορές πιστώσεων
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.40.


2. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της λουξεμβουργιανής Προεδρίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της λουξεμβουργιανής Προεδρίας (2015/2718(RSP))

Οι Xavier Bettel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Frank Engel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Xavier Bettel.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος


3. Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) και της συνόδου κορυφής για το Ευρώ (7 Ιουλίου 2015) και η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα (συζήτηση)

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26 Ιουνίου 2015) και της συνόδου κορυφής για το Ευρώ (7 Ιουλίου 2015) και η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα (2015/2719(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας (Πρωθυπουργός της Ελλάδας).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, και Herbert Reul.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, Νότης Μαριάς, Sylvie Goulard, Δημήτριος Παπαδημούλης, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Εύα Καϊλή, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Françoise Grossetête, Μιλτιάδης Κύρκος, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall και Peter Lundgren.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Νίκος Ανδρουλάκης, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Γεώργιος Κύρτσος, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova και Sylvie Guillaume.

Παρεμβαίνει ο Fabio Massimo Castaldo επί της διαδικασίας "catch the eye".

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ska Keller, Μαρία Σπυράκη, Κώστας Μαυρίδης, Izaskun Bilbao Barandica, Εμμανουήλ Γλέζος, Fabio Massimo Castaldo και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει η Σοφία Σακοράφα επί της διαδικασίας "catch the eye".

Παρεμβαίνουν οι Αλέξης Τσίπρας, Jean-Claude Juncker και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Ivo Vajgl, σχετικά με την επέμβαση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα στις 8 Ιουλίου 2014, Ulrike Lunacek, σχετικά με τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις, τις οποίες βρίσκει απαράδεκτες, του Janusz Korwin-Mikke χθες κατά τις προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015) (ο Πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι θα ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα) και Tiziana Beghin, σχετικά με την τροπολογία 117 στην Έκθεση Bernd Lange - A8-0175/2015.


4.1. Διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) [2014/2228(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0252)

Παρεμβάσεις
Yannick Jadot επί της τροπολογίας 117 και του τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών. Ο Πρόεδρος εξηγεί τους λόγους της απόφασής του και ζητεί την έγκριση του Σώματος προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία η τροπολογία 117, σύμφωνα με το άρθρο 174 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Κατόπιν ΗΨ (448 υπέρ, 247 κατά, 11 αποχές) το Σώμα δέχεται να τεθεί σε ψηφοφορία η τροπολογία 117.

Eleonora Forenza επί της διεξαγωγής των ψηφοφοριών, Reinhard Bütikofer επί του τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει με την ευκαιρία τις διατάξεις των άρθρων 22 και 174 παράγραφος 3 του Κανονισμού) και Tiziana Beghin, πριν από την τελική ψηφοφορία, επί της τροπολογίας 40.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος


4.2. Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου στη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0253)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.3. Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Δημοκρατία της Σερβίας (πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου στη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A8-0189/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0254)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.4. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0255)

Το Σώμα εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας.


4.5. Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Φερόε για τη σύνδεσή τους με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Φερόε για τη σύνδεσή τους με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0256)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.6. Ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0257)

Ο Sergio Gaetano Cofferati (εισηγητής) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.


4.7. Θέσπιση και λειτουργία αποθεματικού για την σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκππομπής αερίων θερμοκηπίου και τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την θέσπιση και την λειτουργία αποθεματικού για την σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0258)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0258)

Παρεμβάσεις

Ivo Belet (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.


4.8. Ναυτικοί ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ναυτικούς, που τροποποιεί τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/EΚ, 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0259)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0259)


4.9. Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με την Ελβετία: Ορίζων 2020 και δραστηριότητες ITER *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» και με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και τη ρύθμιση της συμμετοχής της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στις δραστηριότητες ITER που διεξάγονται από την επιχείρηση Σύντηξη για Ενέργεια [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0260)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.10. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0261)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0261)


4.11. Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Φιλανδία - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2015/001 FΙ/Broadcom από τη Φινλανδία) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0262)


4.12. Προϋπολογισμός 2016 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016 [2015/2074(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0263)


4.13. Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας [2014/2238(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0264)


4.14. Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες [2015/2058(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0265)


5. Αιτιολογήσεις ψήφου

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που αφορούν τις σημερινές ψηφοφορίες θα παρουσιαστούν κατά την αυριανή συνεδρίαση της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2015.


6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 15.00 και επαναλαμβάνεται στις 15.10.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


8. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο της κατ' εξουσιοδότηση πράξεως διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009, όσον αφορά ορισμένες οινολογικές πρακτικές και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 όσον αφορά την εγγραφή των πρακτικών αυτών στα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 6 Ιουλίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI


9. Πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (2015/2759(RSP))

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Roberta Metsola, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Victor Boştinaru, Afzal Khan, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Karol Karski και Kristina Winberg, και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Kinga Gál και Doru-Claudian Frunzulică.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.


10. Στήριξη της ΕΕ στην Τυνησία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Στήριξη της ΕΕ στην Τυνησία (2015/2765(RSP))

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Κούβας (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Κούβας (2015/2616(RSP))

Ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel και Pavel Telička.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon και Michael Gahler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στην Υεμένη (2015/2760(RSP))

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Michèle Alliot-Marie, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


13. Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2014 (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2014 (2015/2761(RSP))

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer και Beatrix von Storch.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Νότης Μαριάς, Jonathan Arnott και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (2015/2685(RSP))

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Ομάδα S&D, όπως ανακοινώθηκε χθες, υπέβαλε αίτηση αναβολής της συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 1 του Κανονισμού(βλ. σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015).

Παρεμβαίνουν οι Victor Boştinaru, για να αιτιολογήσει την αίτηση, Cristian Dan Preda, υπέρ της αίτησης, και Martina Anderson, κατά της αίτησης αυτής.

Με ΗΨ (78 υπέρ, 44 κατά, 1 αποχή), το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.

Κατόπιν τούτου, η συζήτηση μετατίθεται σε ύστερη περίοδο συνόδου.


15. Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και με τις προοπτικές για πολιτική σταθερότητα [2014/2229(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Ο Vincent Peillon παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Aymeric Chauprade, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Tunne Kelam, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Javi López, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki και Arnaud Danjean.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jaromír Štětina, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Γεώργιος Επιτήδειος, Marijana Petir, Arne Gericke και Ivo Vajgl.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Vincent Peillon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


16. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας [2015/2002(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Ο Eduard Kukan παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andi Cristea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni και Andrey Kovatchev, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Eduard Kukan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


17. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει το σχέδιο που παρουσίασε ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων 1/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 15/2015, DEC 18/2015 και DEC 19/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 18/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 14/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή.


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 563.528/OJJE).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Lamberts, Picierno, Θεοχάρους, Vautmans, Verheyen

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου