Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 230kWORD 159k
Kolmapäev, 8. juuli 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Luksemburgi eesistumisaja tegevusprogramm (arutelu)
 3.Euroopa Ülemkogu (25.–26. juuni 2015) ja euroala tippkohtumise (7. juuli 2015) järeldused ning hetkeolukord Kreekas (arutelu)
 4.Hääletused
  
4.1.Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimised (hääletus)
  
4.2.Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga sõlmitav stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist ELiga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
4.3.Serbiaga sõlmitav stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
4.4.Indiaga sõlmitud teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
4.5.Teadus- ja tehnoloogiakoostöö Fääri saartega: „Horisont 2020” *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
4.6.Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I (hääletus)
  
4.7.Liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turustabiilsusreserv ***I (hääletus)
  
4.8.Merelaevade töötajad ***I (hääletus)
  
4.9.Teadus- ja tehnikakoostöö Šveitsiga: programmi „Horisont 2020” ja ITERi tegevus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
4.10.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)
  
4.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/001 FI/Broadcom (hääletus)
  
4.12.2016. aasta eelarve - volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (hääletus)
  
4.13.Keskkonnasäästliku tööhõive algatus (hääletus)
  
4.14.Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide probleemid (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 9.Hiljutised terrorirünnakud (arutelu)
 10.ELi toetus Tuneesiale (arutelu)
 11.ELi ja Kuuba edaspidised suhted (arutelu)
 12.Olukord Jeemenis (arutelu)
 13.Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2014. aastal (arutelu)
 14.ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (arutelu)
 15.Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse väljavaated (arutelu)
 16.Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine (arutelu)
 17.Assigneeringute ümberpaigutamine
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.40.


2. Luksemburgi eesistumisaja tegevusprogramm (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Luksemburgi eesistumisaja tegevusprogramm (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Frank Engel fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel ja Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Xavier Bettel.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president


3. Euroopa Ülemkogu (25.–26. juuni 2015) ja euroala tippkohtumise (7. juuli 2015) järeldused ning hetkeolukord Kreekas (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu (25.–26. juuni 2015) ja euroala tippkohtumise (7. juuli 2015) järeldused ning hetkeolukord Kreekas (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Alexis Tsipras (Kreeka peaminister).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Herbert Reul.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall ja Peter Lundgren.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võtsid Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova ja Sylvie Guillaume.

Sõna võttis Fabio Massimo Castaldo eelneva registreerimaiseta sõnavõttude teemal.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo ja Ruža Tomašić.

Sõna võttis Sofia Sakorafa eelneva registreerimiseta sõnavõttude teemal.

Sõna võtsid Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.


4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid Ivo Vajgl Iisraeli sõjaväe sekkumise teemal 8. juulil 2014 Gazas, Ulrike Lunacek Janusz Korwin-Mikke käitumise ja avalduste kohta hääletuste suuliste selgituste ajal, mida ta pidas vastuvõetamatuteks (7.7.2015 protokollipunkt 6) (President kinnitas, et kavas on võtta asjakohaseid meetmeid.), ja Tiziana Beghin Bernd Lange raporti A8-0175/2015 muudatusettepaneku 117 kohta.


4.1. Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimised (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovitustega komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle peetavateks läbirääkimisteks [2014/2228(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0252)

Sõnavõtud

Yannick Jadot muudatusettepaneku 117 ja muudatusettepanekute hääletuse järjekorra kohta. President selgitas oma otsuse põhjusi ja palus parlamendi nõusolekut panna muudatusettepanek 117 hääletusele kooskõlas kodukorra artikli 174 lõikega 4.

Parlament andis elektroonilisel hääletusel (448 poolt, 247 vastu, erapooletuid 11) nõusoleku panna hääletusele muudatusettepanek 117.

Eleonora Forenza hääletuse läbiviimise teemal, Reinhard Bütikofer muudatusettepanekute hääletamise järjekorra kohta (president tuletas sellega seoses meelde kodukorra artiklit 22 ja artikli 174 lõiget 3) ja Tiziana Beghin enne lõpphääletust muudatusettepaneku 40 kohta.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident


4.2. Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga sõlmitav stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist ELiga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0253)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.3. Serbiaga sõlmitav stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli (millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0189/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0254)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.4. Indiaga sõlmitud teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamise kohta [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0255)

Parlament kiitis lepingu pikendamise heaks.


4.5. Teadus- ja tehnoloogiakoostöö Fääri saartega: „Horisont 2020” *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Fääri saarte vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu (mille kohaselt Fääri saared assotsieeruvad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020” aastateks 2014–2020) sõlmimise kohta [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0256)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.6. Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL seoses ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (raportöör) tegi vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


4.7. Liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turustabiilsusreserv ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist ning millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0258)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0258)

Sõnavõtud

Ivo Belet (raportöör), enne hääletust.


4.8. Merelaevade töötajad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse merelaevade töötajaid ning millega muudetakse direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0259)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0259)


4.9. Teadus- ja tehnikakoostöö Šveitsiga: programmi „Horisont 2020” ja ITERi tegevus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu (mille kohaselt Šveitsi Konföderatsioon ühineb teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020” ja kõnealust programmi täiendava Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammiga ning millega reguleeritakse Šveitsi Konföderatsiooni osalemist ühisettevõtte Fusion for Energy läbiviidavas ITERi tegevuses) sõlmimise kohta [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0260)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.10. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0261)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0261)


4.11. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/001 FI/Broadcom (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2015/001 FI/Broadcom, Soome) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0262)


4.12. 2016. aasta eelarve - volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (hääletus)

Raport volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks [2015/2074(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0263)


4.13. Keskkonnasäästliku tööhõive algatus (hääletus)

Raport keskkonnasäästliku tööhõive algatuse kohta. Keskkonnasäästliku majanduse tööhõivepotentsiaali vallandamine [2014/2238(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0264)


4.14. Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide probleemid (hääletus)

Raport maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise kui arenguriikide valitsemist, sotsiaalkaitset ja arengut takistavate probleemide kohta [2015/2058(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0265)


5. Selgitused hääletuse kohta

Selgitused sel päeval toimunud hääletuste kohta antakse homme, neljapäeval, 9. juulil 2015 toimuval istungil.


6. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 15.00 ja jätkus kell 15.10.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti projekt:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 606/2009 seoses teatavate veinivalmistustavadega ning määrust (EÜ) nr 436/2009 seoses kõnealuste tavade märkimisega veinisektori registritesse (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 6. juulist 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI


9. Hiljutised terrorirünnakud (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Hiljutised terrorirünnakud (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Paul Nuttall fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Roberta Metsola, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Karol Karski ja Kristina Winberg, ja Lampros Fountoulis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Kinga Gál ja Doru-Claudian Frunzulică.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.


10. ELi toetus Tuneesiale (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi toetus Tuneesiale (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill ja Inés Ayala Sender.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


11. ELi ja Kuuba edaspidised suhted (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi ja Kuuba edaspidised suhted (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel ja Pavel Telička.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon ja Michael Gahler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná ja Igor Šoltes.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


12. Olukord Jeemenis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Jeemenis (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Michèle Alliot-Marie fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.6.


13. Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2014. aastal (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2014. aastal (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer ja Beatrix von Storch.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


14. ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP))

Parlamendi president andis teada, et fraktsioon S&D on esitanud taotluse lükata edasi eile teatavaks tehtud arutelu kooskõlas kodukorra artikli 190 lõikele 1 (vt 7.7.2015 protokollipunkt 13).

Sõna võtsid Victor Boştinaru, kes põhjendas taotlust, Cristian Dan Preda, kes taotlust toetas, ja Martina Anderson, kes oli selle vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (78 poolt, 44 vastu, erapooletuid 1).

Seega lükati arutelu edasi mõnele järgmisele istungjärgule.


15. Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse väljavaated (arutelu)

Raport Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemide ja poliitilise stabiilsuse väljavaadete kohta [2014/2229(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Vincent Peillon tutvustas raportit.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Aymeric Chauprade fraktsiooni ENF nimel, Tunne Kelam, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Javi López, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki ja Arnaud Danjean.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke ja Ivo Vajgl.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Vincent Peillon.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.7.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


16. Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine (arutelu)

Raport Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta [2015/2002(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan tutvustas raportit.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni ja Andrey Kovatchev, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić ja Notis Marias.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Eduard Kukan.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.8.


17. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Andmekaitseinspektori esitatud projekti assigneeringute ümberpaigutamise 1/2015 kohta.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 15/2015, DEC 18/2015 ja DEC 19/2015.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamise DEC 18/2015 – III jagu – Komisjon heakskiitmisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamise DEC 14/2015 – III jagu – Komisjon heakskiitmisest.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 563.528/OJJE).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Õigusteave - Privaatsuspoliitika