Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 233kWORD 162k
Keskiviikko 8. heinäkuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Luxemburgin puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)
 3.Eurooppa-neuvoston (25.–26. kesäkuuta 2015) ja eurohuippukokouksen (7. heinäkuuta 2015) päätelmät ja Kreikan tilanne (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut (äänestys)
  4.2.Vakautus- ja assosiaatiosopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.3.Vakautus- ja assosiaatiosopimus Serbian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.4.Tiede- ja teknologiayhteistyö Intian kanssa: sopimuksen uusiminen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.5.Tiede- ja teknologiayhteistyö Färsaarten kanssa: Horisontti 2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.6.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (äänestys)
  4.7.Markkinavakausvarannon perustaminen unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään ***I (äänestys)
  4.8.Merenkulkijat ***I (äänestys)
  4.9.Tiede- ja teknologiayhteistyö Sveitsin kanssa: Horisontti 2020 ja ITER-toimet *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.10.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)
  4.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/001 FI/Broadcom, Suomi) (äänestys)
  4.12.Vuoden 2016 talousarvio - trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet (äänestys)
  4.13.Vihreän työllisyyden aloite (äänestys)
  4.14.Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaille (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 9.Viimeaikaiset terrori-iskut (keskustelu)
 10.EU:n tuki Tunisialle (keskustelu)
 11.EU:n ja Kuuban tulevat suhteet (keskustelu)
 12.Jemenin tilanne (keskustelu)
 13.Vuosikertomus ihmisoikeuksista maailmassa vuonna 2014 (keskustelu)
 14.EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (keskustelu)
 15.Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat näkymät (keskustelu)
 16.Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu (keskustelu)
 17.Määrärahojen siirrot
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.40.


2. Luxemburgin puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Luxemburgin puheenjohtajakauden toimintaohjelma (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta ja Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker ja Xavier Bettel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ


3. Eurooppa-neuvoston (25.–26. kesäkuuta 2015) ja eurohuippukokouksen (7. heinäkuuta 2015) päätelmät ja Kreikan tilanne (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston (25.–26. kesäkuuta 2015) ja eurohuippukokouksen (7. heinäkuuta 2015) päätelmät ja Kreikan tilanne (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Alexis Tsipras (Kreikan pääministeri) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos ja Herbert Reul.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall ja Peter Lundgren.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Puheenvuorot: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova ja Sylvie Guillaume.

Fabio Massimo Castaldo käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo ja Ruža Tomašić.

Sofia Sakorafa käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä.

Puheenvuorot: Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot: Ivo Vajgl Israelin asevoimien Gazassa 8. heinäkuuta 2014 tekemästä iskusta, Ulrike Lunacek Janusz Korwin-Mikken käytöksestä ja kommenteista, joita hän piti mahdottomina hyväksyä, eilen annettujen suullisten äänestysselitysten yhteydessä (istunnon pöytäkirja 7.7.2015, kohta 6) (puhemies totesi, että asianmukaiset toimet toteutetaan) ja Tiziana Beghin tarkistuksesta 117 Bernd Langen mietintöön (A8-0175/2015).


4.1. Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut (äänestys)

Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevista neuvotteluista [2014/2228(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0252)

Puheenvuorot:

- Yannick Jadot tarkistuksesta 117 ja tarkistuksia koskevasta äänestysjärjestyksestä. Puhemies ilmoitti päätöksensä syyt ja pyysi parlamentin suostumusta tarkistuksesta 117 toimitettavaan äänestykseen työjärjestyksen 174 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Parlamentti antoi suostumuksensa tarkistuksesta 117 toimitettavaan äänestykseen KÄ:ssä (448 puolesta, 247 vastaan, 11 tyhjää).

- Eleonora Forenza äänestysten toimittamisesta, Reinhard Bütikofer tarkistuksia koskevasta äänestysjärjestyksestä (puhemies palautti mieliin asiaa koskevat työjärjestyksen 22 artiklan ja 174 artiklan 3 kohdan) ja Tiziana Beghin ennen lopullista äänestystä tarkistuksesta 40.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF


4.2. Vakautus- ja assosiaatiosopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0253)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.3. Vakautus- ja assosiaatiosopimus Serbian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhtisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A8-0189/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0254)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.4. Tiede- ja teknologiayhteistyö Intian kanssa: sopimuksen uusiminen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0255)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle.


4.5. Tiede- ja teknologiayhteistyö Färsaarten kanssa: Horisontti 2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Färsaarten välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka nojalla Färsaaret assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020), tekemisestä [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0256)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.6. Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


4.7. Markkinavakausvarannon perustaminen unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0258)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0258)

Puheenvuoro:

Ivo Belet (esittelijä) ennen äänestystä.


4.8. Merenkulkijat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0259)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0259)


4.9. Tiede- ja teknologiayhteistyö Sveitsin kanssa: Horisontti 2020 ja ITER-toimet *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 sekä Horisontti 2020 -ohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, tekemisestä [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0260)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.10. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Agea (A8-0205/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0261)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0261)


4.11. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/001 FI/Broadcom, Suomi) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/001 FI/Broadcom, Suomi) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0262)


4.12. Vuoden 2016 talousarvio - trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet (äänestys)

Mietintö varainhoitovuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista [2015/2074(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0263)


4.13. Vihreän työllisyyden aloite (äänestys)

Mietintö vihreän työllisyyden aloitteesta: vihreän talouden työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen [2014/2238(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0264)


4.14. Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaille (äänestys)

Mietintö veronkierrosta ja verovilpistä haasteina kehitysmaiden hallinnolle, sosiaaliturvalle ja kehitykselle [2015/2058(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0265)


5. Äänestysselitykset

Tämänpäiväisiä äänestyksiä koskevat äänestysselitykset annetaan huomenna torstaina 9. heinäkuuta 2015 pidettävässä istunnossa.


6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 15.00 ja sitä jatkettiin klo 15.10.)

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraava ehdotus säädösvallan siirron nojalla annettavaksi delegoiduksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta eräiden viininvalmistusmenetelmien osalta ja asetuksen (EY) N:o 436/2009 muuttamisesta kyseisten menetelmien viinialan rekistereihin kirjaamisen osalta (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI.


9. Viimeaikaiset terrori-iskut (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Viimeaikaiset terrori-iskut (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Paul Nuttall EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Roberta Metsola, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Karol Karski ja Kristina Winberg, ja Lampros Fountoulis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Kinga Gál ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk ja Fabio Massimo Castaldo.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Nicolas Schmit.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. EU:n tuki Tunisialle (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n tuki Tunisialle (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill ja Inés Ayala Sender.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. EU:n ja Kuuban tulevat suhteet (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n ja Kuuban tulevat suhteet (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Fernando Maura Barandiarán ALDE-ryhmän puolesta, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel ja Pavel Telička.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon ja Michael Gahler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná ja Igor Šoltes.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Jemenin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Jemenin tilanne (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Michèle Alliot-Marie PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Izaskun Bilbao Barandica.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.6.


13. Vuosikertomus ihmisoikeuksista maailmassa vuonna 2014 (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Vuosikertomus ihmisoikeuksista maailmassa vuonna 2014 (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer ja Beatrix von Storch.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott ja Csaba Sógor.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP))

Puhemies ilmoitti, että S&D-ryhmä on esittänyt keskustelun lykkäämistä koskevan pyynnön, josta ilmoitettiin eilen, työjärjestyksen 190 artiklan 1 kohdan mukaisesti (ks. istunnon pöytäkirja 7.7.2015, kohta 13).

Puheenvuorot: Victor Boştinaru perustellakseen pyynnön, Cristian Dan Preda kannattaakseen pyyntöä, ja Martina Anderson vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (78 puolesta, 44 vastaan, 1 tyhjää).

Näin ollen keskustelu siirrettiin myöhemmin pidettävälle istuntojaksolle.


15. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat näkymät (keskustelu)

Mietintö Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen (MENA-alue) turvallisuushaasteista ja poliittista vakautta koskevista näkymistä [2014/2229(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Vincent Peillon esitteli mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Aymeric Chauprade ENF-ryhmän puolesta, Tunne Kelam, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Javi López, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki ja Arnaud Danjean.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke ja Ivo Vajgl.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Vincent Peillon.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.7.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


16. Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu (keskustelu)

Mietintö Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta [2015/2002(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan esitteli mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Andi Cristea S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni ja Andrey Kovatchev, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Eduard Kukan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.8.


17. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan tietosuojavaltuutetun esittämän hankkeen, joka koskee määrärahasiirtoa 1/2015.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirrot DEC 15/2015, DEC 18/2015 ja DEC 19/2015.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 18/2015 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 14/2015 - Pääluokka III – Komissio.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 563.528/OJJE).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö