Indeks 
Protokół
PDF 239kWORD 187k
Środa, 8 lipca 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Program działalności prezydencji luksemburskiej (debata)
 3.Konkluzje Rady Europejskiej (25-26 czerwca 2015 r.), szczytu strefy euro (7 lipca 2015 r.) oraz obecna sytuacja w Grecji (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (głosowanie)
  4.2.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.3.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z Serbią (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.4.Współpraca naukowa i technologiczna z Indiami: odnowienie umowy *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.5.Współpraca naukowa i technologiczna z Wyspami Owczymi: „Horyzont 2020” *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.6.Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (głosowanie)
  4.7.Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ***I (głosowanie)
  4.8.Marynarze ***I (głosowanie)
  4.9.Umowa o współpracy naukowej i technologicznej zawarta ze Szwajcarią: „Horyzont 2020” i działania ITER *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.10.Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)
  4.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Finlandii EGF/2015/001 FI/Broadcom (głosowanie)
  4.12.Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych (głosowanie)
  4.13.Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia (głosowanie)
  4.14.Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako wyzwania w krajach rozwijających się (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 9.Niedawne zamachy terrorystyczne (debata)
 10.Wsparcie UE dla Tunezji (debata)
 11.Przyszłe stosunki UE-Kuba (debata)
 12.Sytuacja w Jemenie (debata)
 13.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka na świecie (2014 r.) (debata)
 14.Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (debata)
 15.Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną (debata)
 16.Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (debata)
 17.Przesunięcie środków
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.40.


2. Program działalności prezydencji luksemburskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Program działalności prezydencji luksemburskiej (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Frank Engel w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, i Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, i Krisztina Morvai niezrzeszona.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Xavier Bettel.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący


3. Konkluzje Rady Europejskiej (25-26 czerwca 2015 r.), szczytu strefy euro (7 lipca 2015 r.) oraz obecna sytuacja w Grecji (debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje Rady Europejskiej (25-26 czerwca 2015 r.), szczytu strefy euro (7 lipca 2015 r.) oraz obecna sytuacja w Grecji (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Alexis Tsipras (premier Grecji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, i Herbert Reul.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall i Peter Lundgren.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrali: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova i Sylvie Guillaume.

Głos zabrał Fabio Massimo Castaldo w sprawie procedury pytań z sali.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo i Ruža Tomašić.

Głos zabrała Sofia Sakorafa w sprawie procedury pytań z sali.

Głos zabrali: Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.


4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali: Ivo Vajgl w sprawie przeprowadzonej przez izraelskie siły zbrojne interwencji w Gazie w dniu 8 lipca 2014 r., Ulrike Lunacek w sprawie zachowania i wypowiedzi – które uznała za niedopuszczalne – Janusza Korwin-Mikkego podczas wczorajszych wyjaśnień ustnych dotyczących głosowania (pkt 6 protokołu z dnia 7.7.2015) (Przewodniczący potwierdził, że podjęte zostaną odpowiednie środki) oraz Tiziana Beghin w sprawie poprawki 117 do sprawozdania Bernda Langego – A8-0175/2015.


4.1. Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej dotyczące negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) [2014/2228(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0252)

Wystąpienia

Yannick Jadot w sprawie poprawki 117 oraz kolejności głosowania nad poprawkami. Przewodniczący wyjaśnił powody swojej decyzji i zwrócił sie o zgodę Parlamentu na przeprowadzenie głosowania nad poprawką 117, zgodnie z art. 174 ust. 4 Regulaminu.

W głosowaniu elektronicznym (448 za, 247 przeciw, 11 wstrzymało się) Parlament zgodził się na poddanie poprawki 117 pod głosowanie.

Eleonora Forenza w sprawie przebiegu głosowania, Reinhard Bütikofer w sprawie kolejności głosowania nad poprawkami (Przewodniczący przypomniał w związku z powyższym postanowienia art. 22 i art. 174 ust. 3 Regulaminu) oraz Tiziana Beghin, przed głosowaniem końcowym, w sprawie poprawki 40.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący


4.2. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0253)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


4.3. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z Serbią (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Serbii z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A8-0189/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0254)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


4.4. Współpraca naukowa i technologiczna z Indiami: odnowienie umowy *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie do projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0255)

Parlament wyraził zgodę na przedłużenie umowy.


4.5. Współpraca naukowa i technologiczna z Wyspami Owczymi: „Horyzont 2020” *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie do projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy o współpracy naukowej i technologicznej między UE a Wyspami Owczymi, włączającej Wyspy Owcze na zasadzie stowarzyszenia do programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) – „Horyzont 2020” [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0256)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


4.6. Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (sprawozdawca) zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


4.7. Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ustanowienia i funkcjonowania rezerwy zapewniającej stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0258)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0258)

Wystąpienia

Ivo Belet (sprawozdawca), przed głosowaniem.


4.8. Marynarze ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie marynarzy zmieniającej dyrektywy 2008/94/WE, 2009/38/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE oraz 2001/23/WE [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0259)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0259)


4.9. Umowa o współpracy naukowej i technologicznej zawarta ze Szwajcarią: „Horyzont 2020” i działania ITER *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską stowarzyszającej Konfederację Szwajcarską z programem „Horyzont 2020” – programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz programem badawczo-szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniającym „Horyzont 2020” i regulującej uczestnictwo Szwajcarii w działaniach ITER prowadzonych przez Fusion for Energy [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0260)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


4.10. Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0261)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0261)


4.11. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Finlandii EGF/2015/001 FI/Broadcom (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/001 FI/Broadcom złożony przez Finlandię) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0262)


4.12. Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2016 [2015/2074(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0263)


4.13. Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy [2014/2238(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0264)


4.14. Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako wyzwania w krajach rozwijających się (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie unikania zobowiązań podatkowych i uchylania się od opodatkowania jako wyzwań dla zarządzania, ochrony socjalnej i rozwoju w krajach rozwijających się [2015/2058(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0265)


5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Wyjaśnienia dotyczące dzisiejszego głosowania zostaną przedstawione na jutrzejszym posiedzeniu w czwartek 9 lipca 2015 r.


6. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 15.00 i wznowione o 15.10.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


8. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt aktu delegowanego:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do niektórych praktyk enologicznych i rozporządzenie (WE) nr 436/2009 w odniesieniu do wpisywania tych praktyk do rejestrów prowadzonych w sektorze wina (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 6 lipca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI


9. Niedawne zamachy terrorystyczne (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Niedawne zamachy terrorystyczne (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Paul Nuttall w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Roberta Metsola, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dianę Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Victor Boştinaru, Afzal Khan, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karola Karskiego i Kristina Winberg, i Lampros Fountoulis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Kinga Gál i Doru-Claudian Frunzulică.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.


10. Wsparcie UE dla Tunezji (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Wsparcie UE dla Tunezji (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill i Inés Ayala Sender.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


11. Przyszłe stosunki UE-Kuba (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Przyszłe stosunki UE-Kuba (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hansa-Olafa Henkela, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Gahlera, Hans-Olaf Henkel i Pavel Telička.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon i Michael Gahler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná i Igor Šoltes.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


12. Sytuacja w Jemenie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Jemenie (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Michèle Alliot-Marie w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.6 protokołu dnia 9 lipca 2015 r.


13. Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka na świecie (2014 r.) (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka na świecie (2014 r.) (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer i Beatrix von Storch.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott i Csaba Sógor.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


14. Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (2015/2685(RSP))

Przewodnicząca poinformowała, że grupa S&D zwróciła się z wnioskiem o przełożenie na późniejszy termin zapowiedzianej wczoraj debaty, zgodnie z art. 190 ust. 1 Regulaminu (zob. pkt 13 protokołu z dnia 7.7.2015).

Głos zabrali: Victor Boştinaru, w celu uzasadnienia swojego wniosku, Cristian Dan Preda, za wnioskiem, i Martina Anderson, która sprzeciwiła się wnioskowi.

W GE (przy (78 głosach za, 44 głosach przeciw i 1 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

W związku z powyższym debata została przełożona na jedną z następnych sesji miesięcznych.


15. Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną (debata)

Sprawozdanie w sprawie wyzwań w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektyw na stabilność polityczną [2014/2229(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Vincent Peillon przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Aymeric Chauprade w imieniu grupy ENF, Tunne Kelam, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Javi López, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki i Arnaud Danjean.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke i Ivo Vajgl.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Vincent Peillon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.7 protokołu z dnia 9 lipca 2015 r.

(Sesja została zawieszona na kilka minut)


16. Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (debata)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa [2015/2002(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Andi Cristea w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni i Andrey Kovatchev, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić i Notis Marias.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Eduard Kukan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.8 protokołu z dnia 9 lipca 2015 r.


17. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przedstawiony przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych wniosek dotyczący przesunięcia środków 1/2015.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 15/2015, DEC 18/2015 i DEC 19/2015.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 18/2015 – sekcja 3 – Komisja.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 14/2015 – sekcja 3 – Komisja.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 563.528/OJJE).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności