Zoznam 
Zápisnica
PDF 238kWORD 184k
Streda, 8. júla 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Program činnosti luxemburského predsedníctva (rozprava)
 3.Závery Európskej rady (25. – 26. júna 2015) a samitu eurozóny (7. júla 2015) a súčasná situácia v Grécku (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (hlasovanie)
  
4.2.Dohoda o stabilizácii a pridružení s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.3.Dohoda o stabilizácii a pridružení so Srbskom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.4.Vedecká a technická spolupráca s Indiou: obnovenie dohody *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.5.Vedecko-technická spolupráca s Faerskými ostrovmi: Horizont 2020 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.6.Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (hlasovanie)
  
4.7.Rezerva stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov ***I (hlasovanie)
  
4.8.Námorníci ***I (hlasovanie)
  
4.9.Vedecká a technická spolupráca so Švajčiarskom: Horizont 2020 a činnosti projektu ITER *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.10.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)
  
4.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/001 FI/Broadcom (hlasovanie)
  
4.12.Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg (hlasovanie)
  
4.13.Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest (hlasovanie)
  
4.14.Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky ako výzvy v rozvojových krajinách (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 9.Nedávne teroristické útoky (rozprava)
 10.Podpora EÚ pre Tunisko (rozprava)
 11.Budúce vzťahy medzi EÚ a Kubou (rozprava)
 12.Situácia v Jemene (rozprava)
 13.Výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2014 (rozprava)
 14.Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (rozprava)
 15.Problémy v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a vyhliadky na politickú stabilitu (rozprava)
 16.Revízia európskej susedskej politiky (rozprava)
 17.Presun rozpočtových prostriedkov
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.40 h.


2. Program činnosti luxemburského predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program činnosti luxemburského predsedníctva (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Frank Engel v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE a Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marine Le Pen v mene skupiny ENF a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Xavier Bettel.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda


3. Závery Európskej rady (25. – 26. júna 2015) a samitu eurozóny (7. júla 2015) a súčasná situácia v Grécku (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery Európskej rady (25. – 26. júna 2015) a samitu eurozóny (7. júla 2015) a súčasná situácia v Grécku (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Alexis Tsipras (grécky premiér).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Marine Le Pen v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec a Herbert Reul.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall a Peter Lundgren.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova a Sylvie Guillaume.

V rozprave vystúpil Fabio Massimo Castaldo k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpila Sofia Sakorafa k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye).

Vystúpili: Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.


4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Ivo Vajgl k zásahu izraelských ozbrojených síl v Gaze 8. júla 2014, Ulrike Lunacek k správaniu a výrokom – ktoré považuje za neprijateľné –, ktoré počas včerajšieho ústneho vysvetlenia hlasovania predniesol Janusz Korwin-Mikke (bod 6 zápisnice zo dňa 7.7.2015) (predseda potvrdil, že sa prijmú primerané opatrenia) a Tiziana Beghin k PN 117 týkajúcemu sa správy: Bernd Lange - A8-0175/2015.


4.1. Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (hlasovanie)

Správa obsahujúca odporúčania Európskeho parlamentu Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) [2014/2228(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0252)

Vystúpenia

Yannick Jadot k PN 117 a poradiu hlasovania o PN. Predseda vysvetlil dôvody svojho rozhodnutia a požiadal Parlament o súhlas s tým, aby sa PN predložil na hlasovanie v súlade s článkom 174 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Elektronickým hlasovaním (448 za, 247 proti, 11 sa zdržali) Parlament schválil hlasovanie o PN 117.

Eleonora Forenza k priebehu hlasovania, Reinhard Bütikofer k poradiu hlasovania o PN (predseda v tejto súvislosti pripomenul ustanovenia článku 22 a článku 174 ods. 3 rokovacieho poriadku) a Tiziana Beghin pred hlasovaním k PN 40.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda


4.2. Dohoda o stabilizácii a pridružení s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0253)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.3. Dohoda o stabilizácii a pridružení so Srbskom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0189/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0254)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.4. Vedecká a technická spolupráca s Indiou: obnovenie dohody *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0255)

Parlament udelil súhlas s obnovením dohody.


4.5. Vedecko-technická spolupráca s Faerskými ostrovmi: Horizont 2020 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Faerskými ostrovmi, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0256)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.6. Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


4.7. Rezerva stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení a prevádzke rezervy stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov a o zmene smernice 2003/87/ES [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0258)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0258)

Vystúpenia

Ivo Belet (spravodajca) pred hlasovaním.


4.8. Námorníci ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o námorníkoch, ktorou sa menia smernice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a smernica 2001/23/ES [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0259)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0259)


4.9. Vedecká a technická spolupráca so Švajčiarskom: Horizont 2020 a činnosti projektu ITER *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k rámcovému programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0260)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.10. Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0261)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0261)


4.11. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/001 FI/Broadcom (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť z Fínska – EGF/2015/001 FI/Broadcom) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0262)


4.12. Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg (hlasovanie)

Správa o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2016 [2015/2074(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0263)


4.13. Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest (hlasovanie)

Správa o iniciatíve na podporu zelených pracovných miest: Využitie potenciálu ekologického hospodárstva vytvárať pracovné miesta [2014/2238(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0264)


4.14. Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky ako výzvy v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Správa o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch ako výzvach pre riadenie, sociálnu ochranu a rozvoj v rozvojových krajinách [2015/2058(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0265)


5. Vysvetlenia hlasovania

Vysvetlenia hlasovania týkajúce sa dnešného hlasovania sa predložia počas zajtrajšieho rokovania vo štvrtok 9. júla 2015.


6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 15.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.10 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


8. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol postúpený tento návrh delegovaného aktu:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 606/2009, pokiaľ ide o určité enologické postupy, a nariadenie (ES) č. 436/2009, pokiaľ ide o evidenciu týchto postupov v sektore vinohradníctva a vinárstva (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. júla 2015

pridelené: gestorský výbor: AGRI


9. Nedávne teroristické útoky (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nedávne teroristické útoky (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Paul Nuttall v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Roberta Metsola, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Karol Karski a Kristina Winberg, a Lampros Fountoulis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Kinga Gál a Doru-Claudian Frunzulică.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk a Fabio Massimo Castaldo.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.


10. Podpora EÚ pre Tunisko (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Podpora EÚ pre Tunisko (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill a Inés Ayala Sender.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


11. Budúce vzťahy medzi EÚ a Kubou (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Budúce vzťahy medzi EÚ a Kubou (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel a Pavel Telička.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon a Michael Gahler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná a Igor Šoltes.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


12. Situácia v Jemene (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Jemene (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Michèle Alliot-Marie v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Izaskun Bilbao Barandica.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.6 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


13. Výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2014 (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2014 (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer a Beatrix von Storch.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


14. Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (2015/2685(RSP))

Predsedajúca oznámila, že skupina S&D predložila žiadosť o odklad rozpravy, ktorá bola oznámená včera v súlade s článkom 190 ods. 1 rokovacieho poriadku(pozri bod 13 zápisnice zo dňa 7.7.2015).

Vystúpili títo poslanci: Victor Boştinaru, aby odôvodnil žiadosť, Cristian Dan Preda v prospech žiadosti a Martina Anderson proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 78, proti: 44, zdržal sa hlasovania: 1).

Rozprava sa preto odložila na niektoré z nasledujúcich rokovaní.


15. Problémy v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a vyhliadky na politickú stabilitu (rozprava)

Správa o problémoch v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a o vyhliadkach na politickú stabilitu [2014/2229(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Vincent Peillon uviedol správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Aymeric Chauprade v mene skupiny ENF, Tunne Kelam, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Javi López, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki a Arnaud Danjean.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke a Ivo Vajgl.

V rozprave vystúpili: Johannes Hahn a Vincent Peillon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.7 zápisnice zo dňa 9.7.2015.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


16. Revízia európskej susedskej politiky (rozprava)

Správa o revízii európskej susedskej politiky [2015/2002(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan uviedol správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Andi Cristea v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni a Andrey Kovatchev, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Johannes Hahn a Eduard Kukan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.8 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


17. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť návrh, ktorý predložil Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, pokiaľ ide o presun rozpočtových prostriedkov 1/2015.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 15/2015, DEC 18/2015 a DEC 19/2015.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 18/2015 – Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 14/2015 - Oddiel III – Komisia.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 563.528/OJJE).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.55 h.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia