Index 
Protokoll
PDF 236kWORD 160k
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Det luxemburgska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 3.Slutsatserna från Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) och från Eurogruppens möte (7 juli 2015) samt den aktuella situationen i Grekland (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (omröstning)
  
4.2.Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.3.Stabiliserings- och associeringsavtal med Serbien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.4.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Indien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.5.Vetenskapligt och tekniskt samarbete med Färöarna: Horisont 2020 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.6.Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (omröstning)
  
4.7.Marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem ***I (omröstning)
  
4.8.Sjöfolk ***I (omröstning)
  
4.9.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Schweiz: Horisont 2020 och Iterverksamhet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.10.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)
  
4.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (omröstning)
  
4.12.Budget 2016 – mandat för trepartsmötet (omröstning)
  
4.13.Initiativ för grön sysselsättning (omröstning)
  
4.14.Skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar i utvecklingsländer (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 9.Terroristattacker nyligen (debatt)
 10.EU-stöd till Tunisien (debatt)
 11.Framtida förbindelser mellan EU och Kuba (debatt)
 12.Situationen i Jemen (debatt)
 13.Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2014 (debatt)
 14.EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (debatt)
 15.Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (debatt)
 16.Översynen av den europeiska grannskapspolitiken (debatt)
 17.Anslagsöverföringar
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.40.


2. Det luxemburgska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det luxemburgska ordförandeskapets verksamhetsprogram (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Frank Engel för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, och Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marine Le Pen för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

Talare: Jean-Claude Juncker och Xavier Bettel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


3. Slutsatserna från Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) och från Eurogruppens möte (7 juli 2015) samt den aktuella situationen i Grekland (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) och från Eurogruppens möte (7 juli 2015) samt den aktuella situationen i Grekland (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Alexis Tsipras (Greklands premiärminister).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Marine Le Pen för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, och Herbert Reul.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall och Peter Lundgren.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova och Sylvie Guillaume.

Talare: Fabio Massimo Castaldo om ögonkontaktsförfarandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo och Ruža Tomašić.

Talare: Sofia Sakorafa om ögonkontaktsförfarandet.

Talare: Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: Ivo Vajgl, om de israeliska väpnade styrkornas intervention i Gaza den 8 juli 2014, Ulrike Lunacek, om Janusz Korwin-Mikkes uppträdande och uttalanden – som hon fann oacceptabla – i går under de muntliga röstförklaringarna (punkt 6 i protokollet av den 7.7.2015) (talmannen försäkrade att lämpliga åtgärder skulle vidtas) och Tiziana Beghin, om ändringsförslag 117 till Bernd Langes betänkande - A8-0175/2015.


4.1. Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (omröstning)

Betänkande med Europaparlamentets rekommendationer till kommissionen om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) [2014/2228(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0252)

Inlägg:

- Yannick Jadot om ändringsförslag 117 och ordningsföljden vid omröstningen om ändringsförslagen. Talmannen förklarade bakgrunden till sitt beslut, och begärde att parlamentets skulle godkänna att ändringsförslag 117 togs upp till omröstning, i enlighet med artikel 174.4 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände genom EO (448 röster för, 247 röster emot, 11 nedlagda röster) att ändringsförslag 117 skulle tas upp till omröstning.

Eleonora Forenza, som ställde en ordningsfråga, Reinhard Bütikofer om ordningsföljden vid omröstningen om ändringsförslagen (talmannen påminde i detta sammanhang om bestämmelserna i artiklarna 22 och 174.3 i arbetsordningen) och Tiziana Beghin, före slutomröstningen, om ändringsförslag 40.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman


4.2. Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0253)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.3. Stabiliserings- och associeringsavtal med Serbien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0189/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0254)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.4. Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Indien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0255)

Parlamentet godkände att avtalet förnyas.


4.5. Vetenskapligt och tekniskt samarbete med Färöarna: Horisont 2020 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0256)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.6. Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


4.7. Marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0258)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0258)

Inlägg

Ivo Belet, (föredragande), före omröstningen.


4.8. Sjöfolk ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om sjöfolk och om ändring av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG och 2001/23/EG [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0259)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0259)


4.9. Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Schweiz: Horisont 2020 och Iterverksamhet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0260)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.10. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0261)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0261)


4.11. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0262)


4.12. Budget 2016 – mandat för trepartsmötet (omröstning)

Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget 2016 [2015/2074(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0263)


4.13. Initiativ för grön sysselsättning (omröstning)

Betänkande om ”Initiativ för grön sysselsättning: Ta vara på den gröna ekonomins jobbpotential” [2014/2238(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0264)


4.14. Skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar i utvecklingsländer (omröstning)

Betänkande om skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar till goda styrelseformer, socialt skydd och utveckling i utvecklingsländer [2015/2058(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0265)


5. Röstförklaringar

Röstförklaringarna till dagens omröstningar kommer att presenteras under plenarsammanträdet i morgon, torsdagen den 9 juli 2015.


6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 15.00 och återupptogs kl. 15.10.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 när det gäller vissa oenologiska metoder och förordning (EG) nr 436/2009 vad gäller anteckning av dessa metoder i de register som ska föras inom vinsektorn (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 6 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI


9. Terroristattacker nyligen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Terroristattacker nyligen (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Paul Nuttall för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Roberta Metsola, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Victor Boştinaru, Afzal Khan, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Karol Karski och Kristina Winberg, och Lampros Fountoulis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Kinga Gál och Doru-Claudian Frunzulică.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


10. EU-stöd till Tunisien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU-stöd till Tunisien (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill och Inés Ayala Sender.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Framtida förbindelser mellan EU och Kuba (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Framtida förbindelser mellan EU och Kuba (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel och Pavel Telička.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon och Michael Gahler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná och Igor Šoltes.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Situationen i Jemen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Jemen (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Michèle Alliot-Marie för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.6 i protokollet av den 9.7.2015.


13. Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2014 (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2014 (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer och Beatrix von Storch.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott och Csaba Sógor.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2685(RSP))

Talmannen meddelade att S&D-gruppen i går hade framfört en begäran om att debatten skulle skjutas upp, i enlighet med artikel 190.1 i arbetsordningen (se punkt 13 i protokollet av den 7.7.2015).

Talare: Victor Boştinaru, som motiverade begäran, Cristian Dan Preda, som stödde den, och Martina Anderson, som motsatte sig den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (78 röster för, 44 röster emot, 1 nedlagda röster).

Debatten är således framflyttad till ett senare plenarsammanträde.


15. Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (debatt)

Betänkande om säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet [2014/2229(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Vincent Peillon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Aymeric Chauprade för ENF-gruppen, Tunne Kelam, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Javi López, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki och Arnaud Danjean.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke och Ivo Vajgl.

Talare: Johannes Hahn och Vincent Peillon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.7 i protokollet av den 9.7.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


16. Översynen av den europeiska grannskapspolitiken (debatt)

Betänkande om översynen av den europeiska grannskapspolitiken [2015/2002(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Andi Cristea för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni och Andrey Kovatchev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić och Notis Marias.

Talare: Johannes Hahn och Eduard Kukan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.8 i protokollet av den 9.7.2015.


17. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna Europeiska datatillsynsmannens förslag till anslagsöverföring 1/2015.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföringar DEC 15/2015, DEC 18/2015 och DEC 19/2015.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade rådet medddelat budgetmyndigheten att man hade godkänt anslagsöverföringen DEC 18/2015 - Avsnitt III – Kommissionen.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade rådet medddelat budgetmyndigheten att man hade godkänt anslagsöverföringen DEC 14/2015 - Avsnitt III – Kommissionen.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 563.528/OJJE).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy