Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu dodatkowego do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 4-metyloamfetaminy środkom kontroli (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
termin : 3 miesiące

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooksazolo-2-aminy (4,4'-DMAR) i 1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyletylo)-piperazyny (MT-45) środkom kontroli (10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE))
termin: 3 miesiące

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloaminy (25I-NBOMe),3,4-dichloro-N-[(1-dimetyloamino)cykloheksylometylo]benzamidu (AH-7921), 1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylpentan-1-onu (MDPV) oraz 2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanonu (metoksetaminy) środkom kontroli (10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE))
termin: 3 miesiące

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 5-(2-aminopropylo)indolu środkom kontroli (10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
termin: 3 miesiące

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-05/C/15 - Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-04/T/15 - Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-06/C/15 - Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-07/A/15 - Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2015 – Sekcja III – Komisja (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 4/2015 - Komitet Regionów (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 5/2015 - Komitet Regionów (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 2/2015 - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 1/2015 - BEREC OFFICE (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2015 - Sekcja III - Komisja (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

odesłano

komisja przedmiotowo właśc.:

BUDG

2) złożone przez posłów projekt rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie europejskich przepisów bankowych (B8-0593/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie walki z Państwem Islamskim oraz konieczności zniesienia sankcji przeciw Syryjskiej Republice Arabskiej (B8-0594/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia strategii walki z szerzeniem się skrajnego ubóstwa wśród obywateli europejskich (B8-0595/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozpowszechniania nowych narkotyków w Europie (B8-0596/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wyników analizy przeprowadzonej przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (B8-0597/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie infekcji spowodowanych przez bakterie oporne na antybiotyki (B8-0598/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie dumpingu socjalnego i zagranicznych agencji pracy tymczasowej we Włoszech (B8-0599/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie intensywnej hodowli i dobrostanu trzody chlewnej w Europie (B8-0600/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia gwarancji i sytemu monitorowania wykorzystania funduszy europejskich w celu wstępnego finansowania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (B8-0604/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie niepewności zatrudnienia w szkołach: wyrok w sprawie Mascolo (B8-0605/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

JURI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie uchylenia sankcji nałożonych na rząd w Tobruku (B8-0606/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie rozszerzenia postanowień rozporządzenia (UE) nr 1337/2013 na wędliny i pochodne wieprzowiny, baraniny i mięsa drobiowego (B8-0607/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie dodawania wody do żywności pochodzącej z rybołówstwa (B8-0608/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie inwestycji w ICT (B8-0609/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zapaści kredytowej i konieczności dopilnowania przez UE wywiązywania się przez włoskie banki z ich zobowiązań (B8-0612/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie polityki zatrudnienia sprzyjającej włączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych m w Europie (B8-0613/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie faktu, iż polityka zewnętrzna UE jest sprzeczna z włoskimi interesami (B8-0614/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia moratorium na liberalizację handlu (B8-0615/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie walki z tzw. oszustwami karuzelowymi dotyczącymi VAT (B8-0616/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie renacjonalizacji wspólnej polityki rolnej (WPR) (B8-0617/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zaplanowanej likwidacji statusu zakładu publicznego o charakterze przemysłowo-handlowym ze względu na niezgodność z przepisami dotyczącymi pomocy państwa (B8-0618/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel i Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie występowania kormoranów w Unii (B8-0619/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie dawstwa narządów (B8-0620/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie etykietowania środków aromatyzujących dodawanych do żywności (B8-0621/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie bezrobocia młodzieży we Włoszech (B8-0622/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie środków wsparcia dla opiekunów rodzinnych (B8-0623/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie ochrony Palmyry jako miejsca stanowiącego część światowego dziedzictwa kulturowego (B8-0624/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zakazu uśmiercania piskląt płci męskiej (B8-0625/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunkowości pomocy przekazywanej przez Unię przedsiębiorstwom (B8-0626/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie nieskuteczności zwalczania nadużyć w odniesieniu do pracy delegowanej oraz roli agencji pracy tymczasowej w gwałtownym wzroście liczby pracowników delegowanych (B8-0627/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zakazu tworzenia nowych delfinariów w Europie i poszanowania warunków życia waleni (B8-0628/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia i uświadamiania, czym jest zespół Aspergera (B8-0629/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie procederu podrabiania (B8-0630/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

JURI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przemytu papierosów (B8-0631/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie dopalaczy (B8-0632/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza (B8-0633/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia włoskiego sektora mleczarskiego i hodowli (B8-0634/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony prawa swobody wypowiedzi w Turcji (B8-0635/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie europejskiego dnia bielactwa (B8-0636/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie środków wspierających biotechnologię w rolnictwie (B8-0637/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie opracowania studium analizującego sposób odstąpienia od euro (B8-0638/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie walki z nielegalnymi połowami i kłusownictwem na rzece Pad i innych europejskich rzekach (B8-0639/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie Lamberta (B8-0640/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie potępienia fatwy ogłoszonej przez Katar wobec posła do Parlamentu Europejskiego (B8-0641/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie europejskiej strategii ochrony wina prosecco (B8-0642/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie połączenia lub likwidacji Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) (B8-0643/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zawieszenia na czas nieokreślony układów z Schengen w celu zapobiegania islamskim atakom terrorystycznym (B8-0644/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie gwarancji funkcjonalnych dotyczących tajnych służb (B8-0645/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie konieczności przeglądu Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej (B8-0646/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie dobrostanu bawołów w Europie (B8-0647/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Projekt rezolucji w sprawie kar nakładanych przez Komisję na europejskich obywateli w następstwie naruszenia przez państwa członkowskie dyrektyw dotyczących ochrony środowiska oraz w sprawie przejrzystości wstępnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (B8-0648/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Projekt rezolucji w sprawie Srebrenicy (B8-0649/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wznowienia sekurytyzacji w unii rynków kapitałowych (B8-0650/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu polityki migracyjnej w Europie (B8-0651/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania podrabiania serów Parmigiano Reggiano i Grana Padano (B8-0652/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ratyfikowania przez Włochy Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych (B8-0653/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu europejskiej strategii na rzecz walki z bezrobociem (B8-0654/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie planu zorganizowanej likwidacji strefy euro (B8-0670/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh i Gilles Lebreton. Projekt rezolucji w sprawie szkód, jakie wyrządzają w środowisku morskim i zasobach rybnych urwane fragmenty sieci rybackich (B8-0671/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przeprowadzenia oceny skutków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla zatrudnienia (B8-0672/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozpowszechniania się szerszenia azjatyckiego i potencjalnych szkód dla produkcji miodu we Włoszech (B8-0673/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie europejskich środków wsparcia dla włoskiego pszczelarstwa (B8-0674/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Projekt rezolucji w sprawie zakwaterowania przy dziecku na czas jego leczenia (B8-0675/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

FEMM

- Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Projekt rezolucji w sprawie spożycia alkoholu przez małoletnich (B8-0678/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności