Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург

5. Положението в Бурунди (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Бурунди (2015/2723(RSP))

Разискването се състоя на 10 юни 2015 г. (точка 14 от протокола от 10.6.2015 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock и Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez и Pavel Telička, от името на групата ALDE, относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu и Viorica Dăncilă, от името на групата S&D, относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo и Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Мария Габриел, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi и Lara Comi, от името на групата PPE, относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Гласуване: точка 12.11 от протокола от 9.7.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност