Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

5. Κατάσταση στο Μπουρούντι (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 10 Ιουνίου 2015 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015

- Louis Michel, Gérard Deprez και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu και Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 12.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου