Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg

5. Sytuacja w Burundi (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Burundi (2015/2723(RSP))

Debata odbyła się dnia 10 czerwca 2015 (pkt 14 protokołu z dnia 10.6.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock i Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez i Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu i Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo i Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi i Lara Comi w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Głosowanie: pkt 12.11 protokołu z dnia 9.7.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności