Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg

5. Situationen i Burundi (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Burundi (2015/2723(RSP))

Debatten hölls den 10 juni 2015 (punkt 14 i protokollet av den 10.6.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock och Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015),

- Louis Michel, Gérard Deprez och Pavel Telička för ALDE-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015),

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015),

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu och Viorica Dăncilă för S&D-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015),

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015),

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo och Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015),

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi och Lara Comi för PPE-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Omröstning: punkt 12.11 i protokollet av den 9.7.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy