Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

6. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 7 Ιουλίου 2015 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015

- Bas Eickhout και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015

- Nigel Farage, David Borrelli και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015

- Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015

- Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015

- Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Τάκης Χατζηγεωργίου, Stefan Eck, Tania González Peñas και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 12.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου