Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

6. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP))

Rozprava sa konala 7. júla 2015 (bod 9 zápisnice zo dňa 7.7.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– József Szájer v mene skupiny PPE, o pracovnom programe Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

– Bas Eickhout a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o pracovnom programe Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

– Nigel Farage, David Borrelli a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

– Vicky Ford v mene skupiny ECR, o pracovnom programe Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

– Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

– Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

– Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, o prioritách Parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Hlasovanie: bod 12.5 zápisnice zo dňa 9.7.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia