Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

8. Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα (2015/2747(RSP))

Ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula και Davor Škrlec.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk και António Marinho e Pinto.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0716/2015

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0717/2015

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0718/2015

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Κώστας Μαυρίδης, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Μιλτιάδης Κύρκος, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Δημήτρης Παπαδάκης, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose και Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0719/2015

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015

- Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0721/2015

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0722/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου