Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

8. Spomienka na Srebrenicu (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Spomienka na Srebrenicu (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Miloslav Ransdorf v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula a Davor Škrlec.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk a António Marinho e Pinto.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o spomienke na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0716/2015);

– Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, o spomienke na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0717/2015);

– Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o spomienke na Srebrenicu (2015/2747(RSP)) (B8-0718/2015);

– Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose a Biljana Borzan v mene skupiny S&D, o spomienke na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0719/2015);

– Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, o spomienke na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015);

– Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, o spomienke na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0721/2015);

– Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić a Marijana Petir v mene skupiny PPE, o pamiatke Srebrenice 2015/2747(RSP) (B8-0722/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.12 zápisnice zo dňa 9.7.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia