Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2760(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0680/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0270

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

12.6. Κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 και B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0680/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 και B8-0687/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli και Theresa Griffin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0270)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0688/2015 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Javier Couso Permuy προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2, η οποία δεν κρατείται καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου