Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2760(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0680/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0270

Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg

12.6. Sytuacja w Jemenie (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 i B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0680/2015

(zastępujący B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 i B8-0687/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier i Ramón Luis Valcárcel Siso w imieniu grupy PPE;

Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli i Theresa Griffin w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR;

Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE;

Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL;

Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

Przyjęto (P8_TA(2015)0270)

(Projekt rezolucji B8-0688/2015 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Javier Couso Permuy zaproponował poprawkę ustną do poprawki 2, która nie została przyjęta, gdyż więcej niż 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tego wniosku.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności