Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2760(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0680/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0270

Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

12.6. Situácia v Jemene (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 a B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0680/2015

(nahrádzajúci B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 a B8-0687/2015)

podaný týmito poslancami:

– Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE;

– Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli a Theresa Griffin v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek a Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

– Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

– Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL;

– Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

Prijatý (P8_TA(2015)0270)

(Návrh uznesenia B8-0688/2015 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Javier Couso Permuy predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 2, ktorý nebol prijatý, pretože sa proti nemu vyslovilo viac ako 40 poslancov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia