Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2723(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0657/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0275

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

12.11. Κατάσταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)
CRE

Η συζήτηση διεξήχθη στις 10 Ιουνίου 2015 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2015).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 9 Ιουλίου 2015 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 και B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0657/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 και B8-0669/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi και Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge και Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Στέλιος Κούλογλου και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi και Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE· Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0275)

Παρεμβάσεις

Louis Michel για να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου