Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2747(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0716/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0276

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

12.12. Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 και B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0716/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 και B8-0722/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea και Δημήτρης Παπαδάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto και Eleonora Evi.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0276)

Παρεμβάσεις

Ο Ivan Jakovčić προτείνει δύο προφορικές τροπολογίες μετά την παράγραφο 6, οι οποίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου