Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2747(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0716/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0276

Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

12.12. Spomienka na Srebrenicu (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 a B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0716/2015

(nahrádzajúci B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 a B8-0722/2015)

podaný týmito poslancami:

– Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić a Marijana Petir v mene skupiny PPE;

– Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea a Demetris Papadakis v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba a Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR;

– Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

– Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE;

– Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto a Eleonora Evi

Prijatý (P8_TA(2015)0276)

Vystúpenia:

Ivan Jakovčić predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy na doplnenie za odsek 6, ktoré boli prijaté.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia